Järva maakonna arengustrateegia aastani 2035+ koostamist korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus.

Maakonna arengustrateegia loomine on meie ühine tegevus, mis toimub koostöös omavalitsuste ja kogu avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega.

Maakonna arengustrateegiate koostamine on sätestatud seadusega, seega kohustuslik ja toimub samaaegselt kõigis Eesti maakondades. 

Maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine ajahorisondini 2035+ (2040).

Eesmärke, milleks maakonna arengustrateegiat vaja on, on mitmeid. Laiemas ja üldisemas mõttes on seda vaja maakonnas ühise soovitud tuleviku määratlemiseks, erinevate arendushuvide tagamiseks ja tegevuskokkulepete seadmiseks maakonna arenguliste ühishuvide defineerimise kaudu. Kitsamas mõttes aga arenguprobleemide ja -vajaduste kaardistamiseks ning rahastamismeetmete kavandamiseks.

Töö toimub erinevates teemarühmades, kuhu kaasatakse nii avaliku sektori, ettevõtjate kui  vabaühenduste esindajaid. 

Arengustrateegia peab olema omavalitsuste volikogude poolt kinnitatud hiljemalt 15. jaanuar 2019.

Lisainfo:

Katrin Puusepp
juhatuse liige
Tel: 5349 7727
E-post: katrin@jarva.ee 

Maiko Kesküla
konsultant
Tel: 5667 5859
E-post: maiko@jarva.ee