« Tagasi

Algab maakonna arengustrateegia 2035+ koostamine

Järva maakonna arengustrateegia koostamist aastani 2035+ korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus. Eelmise nädala lõpus kogunes arengustrateegia juhtgrupp, kuhu kuuluvad kohalike omavalitsuste juhid, volikogude esimehed ja arendustöötajad.

Esimesel kokkusaamisel arutati mis on arengustrateegia eesmärk, miks seda vaja on ning kes peaksid koostamise protsessis osalema. Olulise teemana ühtlustati arusaamu, et mis on maakond, kes kannab maakonna identiteeti ja vastutab arengustrateegia ellu viimise eest. Laiemalt vaadeldi üldse maailmas toimuvaid megatrende ning selle põhjal arutleti, millised oleksid meie maakonna arengueeldused tulevikuks. Kuidas ja millisena näeme edasist tegevusplaani, milliseid ja mis metoodika alusel partnereid kaasata ja kuidas kokku leppida infojagamise põhimõtted.

Maakonna arengustrateegia loomine on meie ühine tegevus, mis toimub koostöös omavalitsuste ja kogu avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega. Juhtgrupi liikmete roll ja panus väljenduvad muutuste esile kutsumise tähtsustamises, oskuses strateegiliselt arengut kavandada ning suutlikkuses teisi võtmeisikuid protsessi kaasata. Juhtgrupi ülesanne on protsessi eest vedada. Kõik see määrab suures osas ära protsessi lõpptulemi.

Maakonna arengustrateegiate koostamine on sätestatud seadusega, seega on kohustuslik ja toimub samaaegselt kõigis Eesti maakondades. 

Maakonna arengustrateegia eesmärk on maakonna arengu strateegiline planeerimine ajahorisondini 2035+ (2040).

Eesmärke, milleks maakonna arengustrateegiat on vaja, on mitmeid. Laiemas ja üldisemas mõttes maakonnas ühise soovitud tuleviku määratlemiseks, erinevate arendushuvide tagamiseks ja maakonna arenguliste ühishuvide defineerimise kaudu tegevuskokkulepete seadmiseks. Kitsamas mõttes aga arenguprobleemide ja -vajaduste kaardistamiseks ning rahastamismeetmete kavandamiseks.

Arengustrateegia koostamise töö toimub erinevates teemarühmades, kuhu kaasatakse nii avaliku sektori, ettevõtjate kui  vabaühenduste esindajaid. Strateegia koostamise järgmiseks sammuks kutsub Järvamaa Arenduskeskus aprillikuu lõpuks kokku oluliste partnerite ring, et vaadata üle protsessi kirjeldus ja kokku leppida lähteülesanne, kuidas strateegiat koostama hakatakse. Kõik strateegia tegemist puudutavad teated, juhendmaterjalid ja koosolekute protokollid on üleval Järvamaa Arenduskeskuse kodulehel maakonna arengustrateegia 2035+ alalõigu all.

Arengustrateegia peab olema omavalitsuste volikogude poolt kinnitatud hiljemalt 15. jaanuaril 2019. aastal.

Lisainfo:

Katrin Puusepp
juhatuse liige
Tel: 5349 7727
E-post: katrin@jarva.ee