« Tagasi

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on Paide linna, Türi ja Järva valla volikogude poolt heaks kiidetud.

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on Paide linna, Türi ja Järva valla volikogude poolt heaks kiidetud.

Maakonna arengustrateegia koostamise juhtimine ja kokku panemine anti Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt Järvamaa Arenduskeskusele 2018. aasta kevadel. Dokumendi koostamiseks ja elluviimiseks kutsusime kokku valdkondlikud nõukojad ja strateegia koostamise juhtgrupi, kuhu kuulusid peale nõukodade eestvedajate veel omavalitsuste juhid ja volikogude esimehed.

On mitmeid eesmärke, milleks maakonna arengustrateegiat vaja on. Laiemas mõttes on strateegiat vaja maakonnas ühiselt soovitud tuleviku määratlemiseks ning erinevate arendushuvide tagamiseks ja tegevuskokkulepete seadmiseks arenguliste ühishuvide defineerimise kaudu. Kitsamas mõttes aga arenguprobleemide ja -vajaduste kaardistamiseks ning rahastamise meetmete kavandamiseks.

Strateegia:

 • loob tõhusa ja toimiva maakondlik koostöömudeli (arvestades haldusreformi tulemusi);
 • kirjeldab koostöö tekkimiseks vajaliku tööformaadi ja ühise inforuumi;
 • kaardistab ühisosa ja ühised huvid – nii valdkondlikud kui ka valdkondade ülesed;
 • seab strateegiat ellu viiva ja ka strateegilist ideed taastootva võrgustiku ja koostööstruktuuri;
 • kirjeldab igas olulisemas eluvaldkonnas koostöö – ja arengumudeli;
 • annab maakonna identiteedi loomiseks vajalikud eeldused;
 • kirjeldab maakonna ees seisvad olulisemaid strateegilisi väljakutseid ja sihte, sh maakonna visiooni.

Maakonna arengustrateegia koostamise sõlmküsimuseks kujunes strateegia elluviimine ja rakendatavus. Kõige olulisem oli kirjeldada ja kokku leppida, kes ja kuidas maakondlikul tasandil arenguplaane seab - kust tulevad arenguideed, teadmistepõhisus, andmete kogumine ja analüüs ning kuidas toimub arenguprioriteetides kokkuleppimine. 

Järvamaa visioon kõlab järgmiselt - Järvamaa on ärksate Eestimaalaste elu – ja kohtumispaik, kus katsetatakse ja luuakse uusi koostööformaate ja näidatakse selles osas teed tervele Eestile.

Maakonna strateegilised väljakutsed ja rõhuasetused järgmise viieteistkümne aasta jooksul on tegelemine:

 • rahvastiku vähenemise ja vananemisega;
 • haridusuuenduste rakendamisega haridusasutustes;
 • tehnoloogia arenguga;
 • uue majanduse ja tarkade töökohtade loomisega;
 • maakonna identiteeti tugevdamisega

Järva vallavolikogu otsus siin
Türi vallavolikogu otsus siin
Paide linnavolikogu otsus siin

Lisainfo:

Katrin Puusepp
juhatuse liige
Tel. 5349 7727
E-post: katrin@jarva.ee