« Tagasi

Kaardistustööde teostamine Järvamaa kohalikes omavalitsustes ESF meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames

Kaardistustööde teostamine Järvamaa kohalikes omavalitsustes  ESF meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames.

1. Pakkuja poolt teostatavad tööülesanded:

Pakkuja ülesandeks on kaardistada Järvamaa kohalike omavalitsuste poolt korraldatavate  ja/või osutatavate sotsiaalteenuste hetkeolukord ning sellekohase lõppraporti koostamine. 

Teenuste kaardistus hõlmab järgmiseid teenuseid:  koduteenus, üldhooldusteenus, päevahooldus, intervallhooldus, tugiisiku teenus, isikliku abistaja teenus, sotsiaaltranspordi teenus, häirenupu teenus ja telehooldusteenus, täisealise isiku hooldus, varjupaiga teenus, eluruumi tagamine, võlanõustamise teenus, turvakodu teenus.

2. Teenuse mahu kirjeldus ja metoodika:

Kaardistustegevused viiakse läbi kõikides maakondades ühtse metoodika alusel.
Uuringu vormid tagab tellija töö alustamise ajaks.
Kaardistustöö hõlmab:

-          maakondlike kaardistajate stardikoolitust ja regulaarseid töökoosolekuid

-          kohtumised maavalitsuse, omavalitsusliidu, erialaste organisatsioonidega

-          omavalitsustele materjalide ja küsimustiku ettevalmistamine ja laiali saatmine

-          omavalitsuste külastused ja intervjuud

-          lõppraporti koostamine

Tellija hindab töömahtu 188 töötundi.

3. Töö teostamise tähtaeg:
02.11.2015 – 15.12.2015

4. Nõuded hinnapakkumise esitlusviisile:
Teenuse hinna palume välja tuua 1 töötunni tasuna koos tööjõumaksudega.
Pakkuja esitab oma CV, milles kajastub varasem töökogemus.

5. Teenuse osutamise alguse aeg: 02. november 2015
Teenuse osutamiseks sõlmitakse käsundusleping.

6. Pakkumise edukaks tunnistamise kriteeriumid:
6.1 töö teostamiseks vajalik haridus ja varasem kogemus sotsiaalhoolekande või sotsiaaltöö valdkonnas
6.2 varasem kogemus struktuurifondide projektidega;
6.3 teenuse maksumus töötunni kohta (sh tööjõumaksud).

7. Hinnapakkumine palume esitada kas suuliselt ja/või kirjalikult Järvamaa Arenduskeskusele hiljemalt 25. oktoobriks 2015.

Täpsustav info hinnapakkumise koostamiseks: Katrin Puusepp, 5349 7727, katrin@jarva.ee