« Tagasi

Aktiivsete Kodanike Fondi toetusprogramm vabaühenduste projektidele

Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga avab Norra, Islandi ja Liechtensteini kodanikuühiskonna toetusprogrammi Active Citizens Fund (ACF /Aktiivsete Kodanike Fond) I taotlusvooru.

ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

Toetust võivad saada avalikes huvides tegutsevate vabaühendustele projektid, mis panustavad järgmiste tulemuste saavutamisse:
•             Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus
•             Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele
•             Haavatavate rühmade suurem mõjujõud

Toetust saab taotleda projektidele, mis langevad ühte järgmistest valdkondadest:
•             demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
•             inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;
•             sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
•             sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
•             keskkond ja kliimamuutused.

Kokku jagatakse taotlusvooru raames välja kuni 1 100 000 eurot kahte liiki strateegilistele projektidele:

•             Keskmise suurusega projektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 30 000–60 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetus annab vabaühendustele võimaluse seada pikaajalisi eesmärke ja teha oma valdkonnas strateegilist tööd.

•             Suurprojektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 80 000–100 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetused on suunatud vabaühenduste võrgustikele või koalitsioonidele, mille moodustavad mitu organisatsiooni. Suurem toetus võimaldab taotleda projektiga valdkonnapõhist mõju ning aitab edendada vabaühenduste võrgustike jätkusuutlikkust ja kasvatada nende mõju.

Konkursi raames soodustatakse partnerlust doonorriikidega ning projektid, mis viiakse ellu koos partnerorganisatsioonidega, saavad hindamisel lisapunkte.

Toetuse määr on kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest.

Abikõlblikud vabaühendused saavad esitada antud konkursi raames ühe taotluse (põhi)taotlejana. Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 21.august 2019 kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused tuleb esitada ametlikul ACF-i taotlusvormil koos kõigi vajalike lisadega elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee.

Veelgi täpsem info: SIIT

Aktiivsete Kodanike Fondi toetuste 2019. aasta taotlusvooru INFOPÄEV Tartu Ülikooli raamatukogus Kodavere saalis on 6. juunil kl 11.-14. Infopäevadel tutvustavad programmi juht ja koordinaatorid põhjalikult taotlemisega seonduvat. Registreeri infopäevale siin:

Lisainfo:
Inna Laanmets
Inna@heakodanik.ee telefon 501 1482

Teate seadis üles Taive Saar