« Tagasi

Hoolekandeteenuste elluviimist toetav taotlusvoor on avatud

Määruse „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" kolmas Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav taotlusvoor on avatud (avatud kuni 29.08.)

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid:
1) koduteenus;
2) tugiisikuteenus;
3) isikliku abistaja teenus;
4) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus;
5) nõustamisteenused ja tugigrupid hoolduskoormusega inimesele;
6) integreeritud hoolekandeteenused.

Taotleja ja partner võib olla:
1) kohaliku omavalitsuse üksus;
2) juriidiline isik;
3) valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.

– Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsuse üksus, peab taotleja partnerina kaasama vähemalt need kohalikud omavalitsuse üksused, mille territooriumil hakatakse teenust osutama.
– Taotleja võib esitada igas taotlusvoorus ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamine

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas    

Taotluste esitamise tähtaeg on 29. august 2019 kl 17.00.

Infopäevad

Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad infopäevad:

23. mail TARTUS kl 11 – 15  hotellis London  (Rüütli 9) – REGISTREERU hiljemalt 17. maiks

24. mail TALLINNAS kl 11 – 15  Tallink City hotellis (A. Laikmaa 5) – REGISTREERU hiljemalt 18. maiks

Lisainfo: https://www.innove.ee

Teate seadis üles

Taive Saar