Noorte ettevõtlikkuse suuna tegevusi Järvamaal toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit

« Tagasi

Projektõppenädal

Järvamaa Arenduskeskus koostöös Lääne-Viru ja Pärnumaa Arenduskeskustega pakuvad Ettevõtliku kooli võrgustiku koolidele õppeaasta lõppu projektõppenädala idee/tööriista, mida on koolidel võimalik soovi korral kasutada.

Projektõppe nädalat on võimalik läbi viia II ja III kooliastmele ajavahemikus 18.05.-05.06.2020

  • 18.05.-22.05.2020 või
  • 25.05.-29.05.2020 või
  • 01.06.-05.06.2020

Projektõppenädala väljatöötamisse kaasati spetsialistid – visuaaliseerimise praktik ja haridusinnovaator Kati Orav, noorsootöötaja-koolitaja Marika Valter ja Roosna-Alliku Põhikooli direktor Riina Hiob. Arenduskeskuste eesmärgiks on abistada koole ja õpetajaid kooliaastat kokkuvõtval perioodil, suunates need noored, kes e-õppe perioodil hästi hakkama on saanud iseseisvasse, kuid mõtestatud tegevusse, millega noor tegeleb täiesti ise ning kooli või õpetaja roll jääb sealjuures minimaalseks.

Projektõppenädala käigus on noortel võimalik iseseisvalt tegutseda ja toimetada saades juhtnööre selleks loodud veebilehelt. Igal päeval avaneb veebilehel noortele uus ülesanne, kuhu on integreeritud juhendavad filmid/videotervitused, tööülesannetele häälestamine, õppevideod ning üldisemad tegutsemisjuhised. Terve nädal on üles ehitatud kasvavalt, ühe eesmärgini jõudmise nimel ning noortel tuleb iga päev väikese meeskonnana üles laadida konkreetse päeva ülesande tulem nt Padlet'i keskkonda või mõnda muusse sobivasse keskkonda.

Järvamaa Ettevõtliku kooli võrgustiku koolidel/klassidel, kes soovivad projektõppe nädala tööriista kasutusele võtta, tuleb osalemishuvist märku anda SIIN.
Täpsem info saadetakse huvilistele e-kirja teel.

Projektõppe nädala lühitutvustus:

Projekt: Kogukonna kitsaskohad ja üks väljakutse lahenduseni
Projekti raamistik on üldpädevuste kujundamine õppijas
Projekti kestvus: 1 nädal koolile sobival ajal vahemikus 18.05-05.06.2020
Sihtrühm: II ja III kooliaste
Projektis osalemiseks vajalik: tahe, loov mõtlemine, pealehakkamine, paberid, kirjutamis- ja joonistamisvahendid, internetiühendusega arvuti või muu nutiseade.

Õpiväljundid:

Eesti keel
- oskab koostada mõttekaarti;
- kasutab asjakohaseid suulise ja kirjaliku suhtlemise tavasid ja võimalusi;
- tunneb kirjutamiseks ja esitlemiseks valmistumise etappe;
- oskab kasutada omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades.

Inimeseõpetus
- demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja säilitamisele: üksteise aitamine, jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine.

Ühiskonnaõpetus
- tunneb riske, oskab vältida ohtusid;
- analüüsib kodanikuühiskonnas tegutsemise võimalusi ja probleeme ning pakub lahendusi.

Kunst
- visandab, kavandab ja maketeerib loovülesandeid lahendades, otsib ja arendab erinevaid lahendusvariante ning isikupäraseid teostusvõimalusi.

Käsitöö ja kodundus
- leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendusi;
- organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid;
- suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;
- kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust.

Tehnoloogiaõpetus
- märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi.

Informaatika
- leiab internetist teda huvitavaid kogukondi ja liitub nendega; vajaduse korral algatab ise uue virtuaalse kogukonna ning loob sellele veebipõhise koostöökeskkonna;
- kasutab etteantud veebipõhist keskkonda sihipäraselt ja turvaliselt; liitub keskkonnaga, ning lisab materjale;
- reflekteerib oma õpikogemust ajaveebi kasutades.

Kehaline kasvatus
- mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust ning järgib neid tegevuse käigus,  teab, kuidas vältida ohuolukordi liikudes ja liigeldes;
- oskab sportida/liikuda koos kaaslastega, jagada omavahel ülesandeid.

Lisainfo: Reelika Lepik, reelika@jarva.ee

Projektõppe nädal on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" Järvamaa PATEE programm 2020-2023 ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt.