« Tagasi

Digivõimekuse töötoad

Alates sügisest hakkab EMSL korraldama veebseminari formaadis töötubasid, et vabaühendused digioskustes ehk e-oskustes pädevamaks saaksid ning liikmetele lisanduks kindlust uusi oskusi oma igapäevatöös ka rakendada. Septembrist veebruarini on plaanis korraldada kümme veebiseminari. Osalema on oodatud vabaühenduste liikmed üle Eesti ning töötubades osalemine on tasuta.

Eesti elukestva õppe strateegia aastaks 2020 on eesmärgiks seadnud, et digipädevustega inimeste osakaal 16-74 aastaste earühmas oleks 80% (aastal 2012 oli osakaaluks 65%). Hetkel on ca kolmandikul Eesti tööealisest elanikkonnast digioskused minimaalsed ja tööks vajalikud IKT oskused on ebapiisavad (allikas: Eesti elukestva õppe strateegia 2020).

Kuigi digipädevuste taset vabaühenduste seas ei ole eraldi mõõdetud, võib eeldada, et olukord ei ole vabaühendustes tegutsejate hulgas kuidagi parem.

Aasta alguses uuris EMSL mõnevõrra oma liikmetelt liikmeküsitluse raames, millistest digioskustest oleks vabaühendustel kõige enam abi, et oma organisatsioonis tööd paremini korraldada, säästa seeläbi ressursse ning suurendada oma mõju.

Ühendused tõid välja järgmised punktid: rahastajate kaasamine, veebilehed ja nende arendus, uudiskirjad, meeskonnatöö korraldamine, projektijuhtimine, failihaldus, e-turundus, ürituste- ja ajaplaneerimine. Eriti tunti huvi just kodulehega seotud arenduste teemal. EMSL teab, et paljudes vabaühendustes on puudu ka elementaarsetest arvutioskustest ja teadmistest, mis aitaksid ühendustel oma tööd paremini organiseerida, olla efektiivsemad, säästa seeläbi ressursse ning suurendada oma mõju ühiskonnas. Sestap on digioskuste tugevdamine saanud üheks EMSL sihiks vabaühenduste tegevuse toetamisel järgnevatel aastatel.

Alates sügisest hakkab EMSL korraldama töötubasid, et ka vabaühendused saaksid digioskuste paranemisel uut hoogu.  Vahemikust septembrist jaanuarini on plaanis korraldada kümme kohtumist, millest igaühel käsitletakse erinevat teemat (nt projekti- ja ajajuhtimise tarkvarad, e-osaluse platvormid, abistavad programmid tõhusaks eelarve-, kulude ja dokumentide halduseks, esitlusoskuste parandamine, e-nipid tõhusamaks kommunikatsiooniks jne).

Tutvu koolituste teemade ning ajakavaga digivõimekuse veebilehel.

Töötoad lindistatakse ning neist tekib digitaalne õppematerjal, mis jääb alles ühendustele edasiseks kasutamiseks ning edasi levitamiseks. Lisaks kantakse kõiki seminare üle interaktiivselt vebinarina ehk veebiseinarina, mis võimaldab reaalajas osaleda (ja enda jaoks olulisi küsimusi esitada) kõigil vabaühendustes töötavatel inimestel üle Eesti. Ka varasem IT-alane taust ei ole tarvilik – piisab elementaarsetest arvuti kasutamise oskustest ning valmisolekust ja huvist neid oskusi edasi arendada. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).