Kohaliku omaalgatuse programmistKohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

2019. aastal esitati Järvamaal kohaliku omaalgatuse programmile 99 projektitaotlust - 54 kevadvoorus 1. aprilliks ja 45 sügisvoorus 1. oktoobriks. Kokku toetati 35 projekti elluviimist 55 906 euro ulatuses - 14 projektiga panustati kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusamasse koostöösse; 21 projekti puhul toetati avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Toetust sai 29 erinevat ühendust.

Programm jätkub ka tänavu, kuid suure tõenäosusega on programmdokumendis nii mõnedki muudatused. Esialgse info järgi on programmi kevadvoor avatud 1. märtsist 1. aprillini. Kindlasti toimub enne uut vooru ka infopäev, mille toimumisest aegsasti teada anname.

Lisainfo: https://jarva.kovtp.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm