Uuringud ja arengukavad


Ettevõtluskeskkonna paremaks mõistmiseks on oluline uurida ja teada saada kuidas see toimib ning millised on erinevad kogemused ja võimalused ettevõtluskeskkonna ja ettevõtete endi arendamiseks ja koostööks.

Järvamaa arengustrateegia aastani 2020 - on maakonna arengut toetav ja Euroopa Liidu fondide ning riiklike investeeringute jaotamist suunav dokument, mille peamine siht on Järvamaa inimeste heaolu kasv ja maakonna elanike arvu vähenemise peatumine.

Töö ja oskused 2025 - Kogumik käsitleb töötamist mõjutavaid tulevikutrende maailmas ning analüüsib nende mõju Eesti tööturule. 

Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime 2016 - Eesti konkurentsivõime 61 riigi võrdluses ning olulised konkurentsiindikaatorid teiste Läänemere riikidega võrreldes.

Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2015 - Eesti ettevõtete juhtimispraktikate kaardistus. 

Ettevõtluse alustamise toetuse mõjuanalüüs 2014 - Ettevõtluse alustamise toetuse mõjuanalüüs (Eesti Töötukassa, mai 2014). Käesoleva analüüsi eesmärgiks on välja selgitada, kas töötukassa makstaval ettevõtluse alustamise toetusel (EvAT) on olnud mõju toetuse saajate hilisemale käekäigule tööturul, kas toetuse maksmine on kulu-tulus meede töötute tööle aitamiseks ning kui elujõulised on toetuse abil loodud ettevõtted. Lisaks sisaldab analüüs ülevaadet toetuse taotlejate ja saajate taustast ning toetuse abil loodud ettevõtetest.

Eesti piirkondlik areng 2013 - Eesti piirkondlikku arengut käsitlev analüütiline kogumik annab ülevaate rahvastikus, keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutustest peamiselt maakondade ja kohalike omavalitsusüksuste tasandil. Analüüsitakse Eesti regionaalarengu strateegias seatud eesmärkide täitmist ja antakse üksikasjalik ülevaade mõnest Eesti piirkonnast. Analüüse ilmestavad rohked joonised ja teemakaardid. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste näitajate määratlused koos metoodiliste selgitustega.

Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime aastaraamat 2015 - Eesti konkurentsivõime 61 riigi võrdluses ning olulised konkurentsiindikaatorid võrreldes teiste Läänemere riikidega. 

Baltimaade ettevõtlusbaromeeter 2018 - SEB Grupp viib läbi Baltimaades uuringuid, millega kaardistab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ootusi 2018 majandusaastaks. Uuringus osales kokku 4276 ettevõtet, millest 1565 olid Eesti ettevõtted.

Suur-Järvamaa mudel 2016 - Järva Maavalitsuses on valminud 53 leheküljeline Suur-Järvamaa ühendomavalitsuse mudel, mis käsitleb nii maakonna demograafilist olukorda, töörännet, osavalla mudelit ja piiride jagunemist. 

Järvamaa aastaraamat 2016 - Aastaraamat  on  ülevaatlik  iga aastane  kokkuvõte  maakonnas  tehtust  ning  analüüs maakonna infonumbritest.