Uuringud ja arengukavad


Ettevõtluskeskkonna paremaks mõistmiseks on oluline uurida ja teada saada kuidas see toimib ning millised on erinevad kogemused ja võimalused ettevõtluskeskkonna ja ettevõtete endi arendamiseks ja koostööks.

Järvamaa arengustrateegia aastani 2020 - on maakonna arengut toetav ja Euroopa Liidu fondide ning riiklike investeeringute jaotamist suunav dokument, mille peamine siht on Järvamaa inimeste heaolu kasv ja maakonna elanike arvu vähenemise peatumine.

Ettevõtluse alustamise toetuse mõjuanalüüs 2014 - Ettevõtluse alustamise toetuse mõjuanalüüs (Eesti Töötukassa, mai 2014). Käesoleva analüüsi eesmärgiks on välja selgitada, kas töötukassa makstaval ettevõtluse alustamise toetusel (EvAT) on olnud mõju toetuse saajate hilisemale käekäigule tööturul, kas toetuse maksmine on kulu-tulus meede töötute tööle aitamiseks ning kui elujõulised on toetuse abil loodud ettevõtted. Lisaks sisaldab analüüs ülevaadet toetuse taotlejate ja saajate taustast ning toetuse abil loodud ettevõtetest.

Eesti piirkondlik areng 2012 - Eesti piirkondlikku arengut käsitlev analüütiline kogumik annab ülevaate rahvastikus, keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutustest peamiselt maakondade ja kohalike omavalitsusüksuste tasandil. Analüüsitakse Eesti regionaalarengu strateegias seatud eesmärkide täitmist ja antakse üksikasjalik ülevaade mõnest Eesti piirkonnast. Analüüse ilmestavad rohked joonised ja teemakaardid. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste näitajate määratlused koos metoodiliste selgitustega.

Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime aastaraamat 2015 - Eesti konkurentsivõime 61 riigi võrdluses ning olulised konkurentsiindikaatorid võrreldes teiste Läänemere riikidega. 

Baltimaade ettevõtlusbaromeeter 2017 - SEB Grupp on viinud läbi Baltimaades uuringu, millega kaardistati väikeste ja keskmise suurusega kuni kolme aasta vanuste ettevõtete ootusi majandusaastaks 2017. Tulemustest selgus, et kaks kolmandikku Eesti kuni kolme aasta vanustest ettevõtetest prognoosib 2017. aasta käibeks kuni 50 000 eurot.

Suur-Järvamaa mudel 2016 - Järva Maavalitsuses on valminud 53 leheküljeline Suur-Järvamaa ühendomavalitsuse mudel, mis käsitleb nii maakonna demograafilist olukorda, töörännet, osavalla mudelit ja piiride jagunemist. 

Järva maaettevõtluse uuringu aruanne 2012 - uuringu eesmärgiks on anda ülevaade Järvamaa maapiirkonna ettevõtetest ja nende probleemidest.

Järvamaa aastaraamatud alates aastast 1993 - Aastaraamat  on  ülevaatlik  iga aastane  kokkuvõte  maakonnas  tehtust  ning  analüüs maakonna infonumbritest.