Muudatused seoses elektrooniliste võimaluste laiendamisega vabaühenduste koosolekutel

Kodanikuühiskonna Sihtkapital Riigikogus vastu võetud 18.05.2020.a. Jõustub avaldumisega Riigi Teatajas. Jõustumise kuupäev 24. mai 2020.

1. Kõigi juriidiliste isikute organite koosolekutel võib osaleda elektrooniliselt

 Puudutab seega ka mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, nii üldkoosolekuid kui ka näiteks nõukogu ja juhatuse koosolekuid;

 Koosolekul võib osaleda reaalajas kahepoolset sidet (jälgimist, sõna võtmist ja hääletamist) võimaldava tehnilise vahendi abil;

 Elektroonilise vahendi abil osalemine on võrdsustatud kohapealse osalemisega;

 Ühing võib selle võimaluse põhikirjaga välistada. Kui ei ole välistanud, on lubatud;

 Koosolekut võib läbi viia: a) ainult elektroonilise side vahendite abil; b) selliselt, et saab osaleda nii elektroonilise side vahenditega kui kohapeal; c) selliselt, et osaleda saab ainult kohapeal. Kuidas täpselt, seda otsustab isik, kellel on õigus koosolek kokku kutsuda (üldkoosoleku puhul üldjuhul juhatus);

 Kui elektrooniliselt osalemise võimaluse näeb ette ühingu põhikiri, ei tohi koosolekut läbi viia ilma seda võimaldamata. Samuti võib põhikirjas sätestada elektroonilise koosoleku täpsema korralduse;

 Koosolekut korraldades tuleks arvestada sellega, et kõigil liikmetel oleks mõistlikul viisil võimalik koosolekul osaleda aga samuti näiteks eriolukorras tulenevate piirangutega (näiteks soovitusega suuremaid kogunemisi vältida või vanemaealistel neil mitte osaleda).

2. MTÜ üldkoosolekul osalejate nimekiri

 Nimekirjale peavad alla kirjutama koosoleku juhataja ja protokollija ning füüsiliselt koosolekul osalevad liikmed. Elektrooniliselt osalejad kantakse nimekirja aga allkirja neilt muidugi ei võeta;

 Registriosakonnale ei ole vaja enam esitada originaalallkirjadega osalejate nimekirja. Ehk posti teel saatmine jääb ära.

3. MTÜ üldkoosoleku protokoll

 NB! Olulise täiendusena tuleb protokollis märkida ühingu liikmete arv;

 Üldkoosoleku protokolli lahutamatuks lisaks ei ole enam originaalallkirjadega osalejate nimekiri (n.ö allkirjaleht). Osalejate nimekiri on küll endiselt protokolli lisaks, aga seal ei pea olema originaalallkirju ning elektrooniliselt osalejad lisab nimekirja koosoleku juhataja.

4. MTÜ otsuse vastu võtmine üldkoosolekut kokku kutsumata

 Erinevalt punktist 1 (elektrooniline osalemine) siin koosolekut üldse ei peetagi, liikmetele saadetakse hääletamiseks lihtsalt otsuse eelnõu;

 Sellist võimalust võib kasutada, kui ühingu põhikiri seda ei keela;

 Kaob ära nõue, et selle otsuse poolt peavad hääletama kõik ühingu liikmed;

 Otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on üle poole antud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet;

 Eelnõu suhtes hääletamiseks peab liikmetele andma aega vähemalt 7 päeva (kui põhikiri ei näe ette pikemat tähtaega);

 Kui MTÜ põhikirjas on üldkoosolekule seatud kvoorumi nõue, siis see laieneb ka taolisele otsustamisele.

 NB! Üleminekuaeg põhikirja muutmiseks ja piirangute olukorras lihtsamaks otsuste tegemiseks. Kui MTÜ põhikirjas on ette nähtud, et koosolekut kokku kutsumata saab otsust vastu võtta ainult siis, kui kõik liikmed on poolt (st copy-paste vana Mittetulundusühingute seaduse tekstist), siis:

- kuni 31.10.2020 kohaldatakse vaatamata sellele uue seaduse üldnõuet (vähemalt pooled antud häältest peavad olema poolt). See tähendab, et tänases piirangute olukorras saab otsuseid lihtsamini vastu võtta.

- kui ühing soovib põhikirjas seda punkti muuta, ei pea seda tegema kohe, aega on kuni 31.10.2020. 

- kui ühing pole selleks ajaks põhikirja sõnastust muutnud, jääb edaspidi kehtima põhikirja sõnastus. 

5. Sihtasutuse nõukogu otsuse vastu võtmine koosolekut kokku kutsumata

 Tegemist jälle otsuse vastu võtmisega ilma koosolekut korraldamata. Võib kasutada, kui põhikiri seda ei välista;

 Nõukogu esimees saadab eelnõu hääletamiseks ja annab tähtaja;

 Kes hääletamisel ei osale, loetakse, et on vastu;

 Poolt peavad olema vähemalt pooled nõukogu liikmed, kui põhikiri ei näe ette suuremat poolthäälte nõuet;

 Hääletustulemuste kohta koostatakse protokoll, nõuded protokollile seaduses täpsemalt kirjas.

6. Majandusaasta aruande esitamine 2020. aastal

 Ühing, kes pidi esitama majandusaasta aruande registrile ajavahemikul 12.03 kuni 31.08.2020, võib aruande esitada kuni 31.10.2020.a.

 NB! kehtib nii MTÜ kui SA kohta.

7. Juhatuse liikmete volituste pikenemine automaatselt

 Kui MTÜ juhatuse liikme volitused lõpevad/lõppesid 12.03 kuni 31.08.2020, loetakse need automaatselt pikenenuks kuni 31.10.2020;

 Senise juhatuse liikme volitused pikenevad muidugi eeldusel, et juhatuse liige ei ole tagasi kutsutud või ei ole valitud uut juhatust;

 NB! Kehtib ainult MTÜ puhul. Oluline lisainfo:

Vabaühenduste Liidu koostatud koosolekute võrdlustabel ja KKK on leitav SIIT.

 

Kokkuvõtte koostaja: Tarmo Treimann,