Kesk-Eesti turismi koostöövõrgustiku koordinaator

Projekti eesmärgiks on luua Kesk-Eesti turismikoordinaatori ametikoht ja võtta suundumus turismisihtkoha tervikliku juhtimise printsiipide rakendamisele. 

Projekti kaasabil vaadeldakse Kesk-Eestit sihtkohana külastaja terviklikku teekonda arvestades, töötatakse välja Kesk-Eesti kui sihtkoha strateegiline arendusplaan; luuakse turismiteenuse pakkujate võrgustiku juhtimismudel, kus on kaasatud kõik turismiga seotud osapooled; juurutatakse rahastusmudel, millesse panustavad kõik kasusaajad.

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet (MATA meede) rakendatakse kõigis Eesti maakondades. 2019.aasta taotlusvooru esitas taotluse SA Järvamaa Arenduskeskus.

Projekti raames on loodud ametikoht "Kesk-Eesti turismi koostöövõrgustiku koordinaator". Samuti viiakse ellu perioodil 2020-2022 erinevad turismi koostöövõrgustikku edendavad tegevused.

Järvamaa turismi strateegiline tegevuskava aastani 2030 on siin