Toetused


Alljärgnevalt on toodud viited ettevõtjatele suunatud programmidele, mis on pakkunud meie klientidele huvi.

Starditoetus - vähese ettevõtluskogemusega ettevõtjate poolt kasvupotentsiaaliga alustava ettevõtte käivitamiseks.

Arendusosakud - väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kellel on olemas uudne toote, teenuse või tehnoloogia arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee toimimise igakülgseks kindlaks tegemiseks valdkonna tippspetsialistide abi.

Innovatsiooniosakud - ettevõtjate ja innovatsioonipartnerite vahelise koostöö tihendamiseks.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud - rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks Eesti teadusasutustelt. 

Eesti Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus – Ettevõtluse alustamise toetuse eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

Kasvuettevõtja mentorprogramm - Iga ettevõtja ehk mentii saab kuni 6 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Ekspordipartneri otsing – EASi poolt pakutav konsultatsiooniteenus, mis aitab Eesti eksportööridel leida välisturgudel kiiresti ja vähese vaevaga õige ekspordipartner.

Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine - Eksportivad ettevõtted puutuvad tihti kokku olukorraga, kus uutel turgudel jääb vajaka teadmistest ja oskustest, kuidas sihtturul tegutseda või mil viisil arendada välja turu eripärasid arvestav toode. Ettevõtetel on võimalus kasutada rahvusvahelise eksperdi abi.

Ühisstendid rahvusvahelistel messidel - EAS korraldab aastas mitmetel välismessidel riiklikke ühisstende, mis loovad ettevõtetele väga head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele

Välismessitoetus - Toetusega pakutakse tuge ettevõtjatele valdkondlikel messidel osalemiseks. 

Ettevõtte arenguprogrammEttevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Riikide ülevaated eksportööridele - üldine info, ettevõtluskeskkond, ärikeskkond ja -tavad, majandussuhted, kasulik info erinevate riikide kohta.  

Programm Trade with Estonia – tee ennast välismaistele ostjatele ja partneritele nähtavaks. Tasuta võimalus Eesti ettevõtetele oma toodete ja teenuste pakkumiseks välisfirmadele

ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse - Kui teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki või kui otsite arenduspartnerit, siis ülikoolide ühine veebileht aitab teid. Teenuseid on alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni, jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni, kõikidele eluvaldkondadele.

Põllumajanduse ja maaelu arengu toetused - tegevused on suunatud elukvaliteedi parandamisele maapiirkonnas

Leader toetusprogrammselle programmi kaudu innustatakse maapiirkonna ettevõtjaid leidma uusi viise, et olla konkurentsivõimelisem.