Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus


on asutatud 14. veebruaril 2003. aastal Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on toetada regiooni sotsiaalset ja majanduslikku arengut programmide, projektide algatamise, koordineerimise, nõustamise ja juhtimise ning korraldamisega. Organisatsiooni missiooniks on toetada Järvamaa ettevõtete, kohalike omavalitsuste, mittetulundusühenduste ja üksikisikute arendustegevust pakkudes lahendusi ideede vormistamisest kuni projektide elluviimiseni, kasutades selleks keskuse töötajate ja partnerite kogemusi ning oskusi. SA Järvamaa Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Missioon
SA Järvamaa Arenduskeskuse missiooniks on aidata kaasa ja leida lahendusi oma klientide ja partnerite ideedele.

Visioon
Järvamaa Arenduskeskus on aastaks 2020 rahvusvahelistes võrgustikes tegutsev, huvigruppide poolt tunnustatud ja mainekas, kogukonna arendamisele ja hoidmisele suunatud arendusorganisatsioon.

Põhiväärtused
• Usaldusväärsus – Teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud selleks, et tegutseda ausalt, sõbralikult ja inimlikke väärtusi hinnates. Usaldusväärne partner huvigruppide seas.
• Inimeste väärtustamine – keskus väärtustab inimest ja panustab tema arengusse nii keskuses kui partnerorganisatsioonides.
• Uuenduslikkus – keskuse töötajad toetavad igati uusi ideid ja tegevusi eesmärgiga arendada Järvamaa ettevõtete ja organisatsioonide konkurentsivõimet pakkudes ka ise välja uusi seni mitte kasutatud lahendusi.
• Partnerlus ja koostöö – keskuse töötajad väärtustavad koostööd kliendiga ja teiste oma ala parimate nõustajatega, sest parimate lahendusteni on võimalik jõuda ainult heas koostöös.

Strateegilised eesmärgid
• SA Järvamaa Arenduskeskus on koostöö algataja teiste maakondade ja riikidega parimate lahenduste ja ideede ning investeeringute vahendamiseks maakonda.
• SA Järvamaa Arenduskeskuse baasteenused on osutatud kliendi vajadustest lähtuvalt ja kõrgeima kvaliteediga.
• SA Järvamaa Arenduskeskus on aastaks 2020 oma pakutavate teenustega mainekas ja tuntud/nõutud arendusorganisatsioon huvigruppide seas.
• SA Järvamaa Arenduskeskuse meeskonnas töötavaid inimesi iseloomustab kõrge pühendumus, teadmiste ja kompetentside tase ja pidev isiklik areng. Keskkond on meeskonda hoidev ja nende pikaajalist arengut ja töötamist soodustav.
• SA Järvamaa Arenduskeskus lähtub oma tegevustes vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest