Ettevõtlik Kool

"Ettevõtlik kool" on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

„Ettevõtliku kooli" võrgustik on laienenud 10 maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). Nendeks maakondadeks on Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Võrumaa, Järvamaa ja Jõgevamaa.

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.

"Ettevõtliku kooli" mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:

siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
muuta õppetöö huvitavamaks;
tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;
panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.
„Ettevõtliku kooli" võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.
Rohkem infot Ettevõtliku kooli koduleheküljelt.

SA Järvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator on abiks Järvamaa koolidele „Ettevõtliku kooli" programmi käivitamisel ja koolituspäevade läbiviimisel.

Kontakt Järvamaal:
Riina Hiob
Noorte ettevõtlikkuse koordinaator
SA Järvamaa Arenduskeskus
Tel 5257830
riina@jarva.ee

Noorte ettevõtlikkuse suuna tegevusi Järvamaal toetavad
Euroopa Regionaalarengu Fond