Vabaühenduste arenguprogramm 2020

 

SA Järvamaa Arenduskeskuse eestvedamisel viiakse 2020 ellu Järvamaa vabaühenduste arenguprogramm. Programm annab vajalikud teadmised omatulu teenimisest vabaühendustes ja oma toote või teenuse edasiarendamisest. Programm koosneb kuuest moodulist, millest neljas  käsitletakse erinevaid teemasid, üks moodul on planeeritud õppereisile ja üks kokkuvõtetele. 2020. aasta sügisel toimub mõju analüüs.

Kes saavad programmis osaleda?

15 vabaühendust, igast ühendusest 1 liige (juht või juhatuse liige), kokku 15 osalejat.

 • Järvamaal tegutsevad vabaühendused, kellel on oma teenus või toode või on seda alles loomas või kes soovivad seda edasi arendada või aktiivsemalt turundada.
 • Järvamaal tegutsevad vabaühendused, kes osutavad kogukonnale teenuseid.

Miks on programm vajalik?

Arenguprogramm aitab suurendada osalejate pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning ühenduste ettevõtlusaktiivsust. Saadud kogemustele tuginedes ollakse turul konkurentsivõimelisemad oma toodete või teenuste pakkumisega. Kindel omatulu teenimine võimaldab vabaühendustel luua töökohti või tõsta olemasolevatel töökohtadel loodavat lisandväärtust, annab ühendusele sõltumatuse oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks. Tänu teiste kogemusele suureneb osalejate julgus võtta riske, tegutseda konkurentsi olukorras. See vähendab tegevuste killustumist, aitab tuua töökohti kodule lähemal ning tagab ühenduse jätkusuutlikkuse.

Arenguprogrammi tegevused:

30. jaanuar kell 13.00 – 17.00 Sissejuhatus omatulu teenimisse „Vabaühenduse igapäevane majandustegevus läbi numbrite" Lektor Järvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Saima Piisner

Seminari fookuses on:

 • ühingu igapäevane majandustegevus,
 • omatulu teenimine,
 • kulude dokumenteerimine,
 • raamatupidamise korraldamine,
 • aruanded, eelarved ja prognoosimine.

14. veebruar kell 10.30-17.00 Tartu Loomemajanduskeskuses  tegevuste tutvustus ja „Kliendisuhete ja turunduse strateegiline planeerimine" (lektor Andres Kuusik)

27.mai kell 10.00-17.15 veebinar - „Kasutajakeskne toote/teenusearendus ja väärtuspakkumise kujundamine" (lektor Markko Karu). 

Koolituse keskmes on teadmiste hankimine kasutaja sõnastatud ja sõnastamata vajaduste osas ning disainiprotsessile omane iteratiivne ehk tsükliliselt õppiv ja täienev protsess, kus enda pakkumise täiendamine toimub lähtuvalt kasutaja tagasisidest.

Meie keskne huvi on teada saada, mis on kasutaja tehtavad tööd (jobs-to-be-done), milliseid hüvesid ja takistusi nad kogevad ning kuidas jõuda kasutajakeskse väärtuspakkumiseni.

Koolituspäeva käigus vaatleme tööriistu ja meetodeid kasutaja uurimisel, väärtuspakkumise kujundamisel ning selle testimisel.

Koolituspäeva tulemusel peaks osalejatel olema ülevaade kasutajakeskse toote/teenusarenduse metoodikast ning sisend edasiseks tegevuseks.

 

10. juuni -  Ühepäevane praktika Harjumaa vabaühenduses (väljasõit Paidest orienteeruvalt 9.00, tagasi jõuame orienteeruvalt 18.00).

Kogemuskohtumistel külastame Harjumaa edukaid ja omatulu teenivaid vabaühendusi.

Koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega on  koostatud külaskäigu marsruut:

 • MTÜ Kehra raudteejaam – Vabadussõja muuseum, seminariruum, kohvik – vana raudteejaama ruumid korrastati enda tarbeks.
 • MTÜ Ingver – kultuurisündmused, kontserdid, seminarid jms. Vanast ait-kuivatist korrastati omale ruumid.
 • Voose Päikesekodu – kõik on ökoloogiline ja Eesti toode.
 • Voose külaselts – mitmekülgse külaplatsi ja oma külamajaga – vana hoone külaseltsile antud, toimetab kui küla kultuurikeskus. Tuntud on Voose talispordipäevad.

 Arenguprogrammi viies seminar selgub programmis osalejate soovidest ja vajadustest. Valikuna pakume Järvamaa vabaühenduste seas novembris 2019 läbi viidud koolitusvajaduse uuringust välja kujunenud koolitused

 • sotsiaalmeedia turundus,
 • Google "tööriistade" kasutamine,   
 • lihtsate plakatite ja flaierite kujundamine või

selgub esimeste seminaripäevade jooksul mõni väga aktuaalne teema, millel soovitakse täiendavat informatsiooni saada. Lisaks peab esilekerkinud teema olema praktiline ja aitama kaas omatulu teenimisele, toote/teenuse turundamisele, toote/teenuse arendamisele.

September - sügisseminar - tagasivaade õpitule, selle vajalikkusele, tulevikuplaanide kaardistamine.

Juhitud taaskohtumine, kus kõik kursusel osalejad mõtestavad õppeprotsessis saadud kogemusi, jagavad esimesi kogemusi uute oskuste rakendamisel, toovad välja eduelamused ja juba ilmnenud täiendavad arenemisvajadused.

Arenguprogramm on mõeldud tervikuna ja vabaühenduste juhid/juhatuse liikmed võtavad osa kogu programmist. Koostöös Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa Arenduskeskustega toimuvad Tartu Loomemajanduskeskuse külastus, Rakveres Markko Karu seminar ja külaskäik Harjumaa vabaühendustesse.

Programmis osalemise kuue päeva tasu on 50 eurot (kohvipausid, õppereisi toitlustuskulud), mis tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve alusel.

Koolitusprogrammi registreerimine kuni 20.01.2020.

Registreeru juba täna SIIN!

Lisainfo programmi kohta: Elo Öösalu, vabaühenduste konsultant, tel 58056658, elo@jarva.ee. Programmis osalejate arv on piiratud, olge nobedad! MTÜde arenguprogrammi läbiviimist toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Väljasõitudele Tartusse, Rakveresse ja Harjumaale sõidetakse ühise transpordiga (koolituse tasu sisaldab toitlustust ja transporti).