EDULOO PEALKIRI: "Õnn kuuti"
MAAKOND: Järvamaa
KOOLI NIMI: Türi Ühisgümnaasium
KLASS/VANUSERÜHM: 10.-12. klassi õpilased, kes olid huvitatud
EDULOO JUHENDAJAD: Airike Jõesaar 12. klassi õpilane
(minimaalselt konsulteeris huvijuht Lyzell Lohvart)
EDULOO ESITAJA: Aave Päeva
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 2013/2014 õppeaasta teine poolaasta
SEOS ÕPPEAINETEGA: Seos bioloogiaga - loomade elu, areng, käitumine.
Seos psühholoogiaga - kuidas varjupaigas käimine, seal töötamine mõjutas projektist osavõtnuid.
Seos õppekavaga - läbivad teemad kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, väärtused ja kõlblus. Tegemist on 100% õpilaste omaalgatusega, tegevuste planeerimine nõudis ettevõtlikkust. Tegevused mõjutasid väärtushinnanguid ja kõlblustunde kujunemist.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Otsustati aidata Viljandi loomade varjupaika. Koguti annetusi. Korraldati koolis oksjon varjupaigale raha kogumiseks.  Sõideti varjupaika, viidi ära kõik kogutud asjad ja tehti varjupaigas koos vajalikke töid.

TEGEVUSE EESMÄRK: Aidata varjupaigas töötavaid inimesi, teadvustada loomade eest hoolitsemise vajadust, kasvatada kohuse- ja vastutustunnet.

PARTNERITE KAASAMINE: 
Partner nr 1: lapsevanem ja Kooli sõbra tiitli omanik Kaia Iva
Partneri panus: aitas organiseerida transporti varjupaika ja tasus selle eest
Partneri kasu: Peab oluliseks, et inimesed, kes saavad aidata, seda ka teeksid.  Sai hea tunde abistamisest. Tegi seda ka eelmisel aastal, kui õpilased esimest korda tema poole pöördusid varjupaiga toetusplaaniga.