5.05.16

EDULOO PEALKIRI: Keskkond ja loovus.
MAAKOND: Järvamaa
KOOLI NIMI: Albu Põhikool
KLASS/VANUSERÜHM: Põhikool 1.-9. kl
EDULOO JUHENDAJAD: Anne Roos, (Kersti Liivak)
EDULOO ESITAJA: Tiia Mänd
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 14. okt 2014- 6.märts 2015
SEOS ÕPPEAINETEGA: Loodusõpetus, bioloogia, keemia, füüsika, majandusõpetus, inimeseõpetus, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, eesti keel.
I, II, III kooliastme kekkonnaga seotud pädevused.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Albu Põhikoolis, MTÜ Albu Noortekeskuses, Ahula Lasteaed-Algkoolis  toimus kogu kooliaasta jooksul palju üritusi ja lõimitud õppetunde keskkonnateadlikkusse arendamiseks. Kuigi selle teemalisi üritusi on meil varemgi olnud ja paljudes koolides tegeletakse tõsiselt keskkonnaharidusega, siis sellel õppeaastal me lähenesime teemale kahest erilisest aspektist. Märksõnadeks keskkonnateema juurde sai loovus ning lõiming ja koostöö, et kogu kooliaasta vältel hoida õpilaste tähelepanu ja teadlikkust kõrgel. Samuti soovisime leida põnevat väljundit taaskasutusele, mis on osa keskkonnateadlikkusest ja säästvast eluhoiakust.
Viidi läbi Keskkonnapäev Ahula LAKis, kus osalesid mõlema kooli õpilased. Toimusid loengud, erinevad töötoad: prügi sorteerimise kohta, 3 töötuba- käelise tegevusega. Albu kooli algklasside õpilased koos õpetajaga  ja vanemad õpilased koos loodusainete õpetajaga võtsid innukalt osa kogu päevast.  Õpilased külastasid ka Ahula kooli ülesse pandud keskkonnateemalist rändnäitust.
Novembris külastas meie kooli Keskkonnabuss. Toimusid keskkonnatemaatilised loodusõpetuse tunnid 7-9 klassini. Kooliaasta jooksul räägiti paljudes tundides lõimitult keskkonnast, elukeskkonnast ja selle hoidmisest. Lisaks viisid vanemate klasside õpilased keemias ise läbi laboreid, kus tehti katseid koos algklasside õpilastega. II veerandi alguses käivitus suur keskkonna ja loovuse projekt. Algas ideekonkurss „Mida teha prügiga,  jääkide ja jäätmetega".  Õpilased mõtlesid välja ideid nii majandusõppe kui ka kunstiõpetuse tunnis. Ideed olid vahvad ja mõtteid oli väga erisuguseid. Konkursi tulemusena algas  kunstiprojekt, mis kestis pea 2 õppeveerandit ja päädis suure moesõuga meie kooli traditsioonilisel üritusel „Oma kooli tantsupeol", mille korraldasid algusest lõpuni õpilased ise. Kogu aasta jooksul viidi Albu noortekeskuses läbi taaskasutustöötubasid Albu ja Ahula noortele.

TEGEVUSE EESMÄRK:
Peaeesmärk: Albu kooli õpilased on keskkonnateadlikud, loovad, hea koostööoskusega, teadlikud erinevatest taaskasutusvõimalustest, osalenud paljudes ühistegevustes lõimitult ainetundides ning formaalses ja mitteformaalses õppes.
Alameesmärgid:
Keskkonnateadlikkuse tõstmine ja taaskasutuse võimaluste propageerimine läbi loovuse arendamise.
Erinevate ainetundide ning formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimine.
Koostööoskuse ja ettevõtlikkuse arendamine õpilaste, õpetajate ja erinevate organisatsioonide vahel
Õppetööle loovate ja põnevate väljundite leidmine.
Algatusvõime ja kohusetunde arendamine läbi lastele antud eesõiguse ja vastutuse ning ühtsustunde loomine ühiste ettevõtmiste kaudu: loengud, õpitoad, moeetendus jne

PARTNERITE KAASAMINE: 
Partner nr 1: MTÜ Albu Noortekeskus
Partneri panus: Töötubade läbiviimine ja juhendamine
Partneri kasu: Noored olid kaasatud mitteformaalsesse õppimisse. Õppisid uusi oskusi ja tegema koostööd. Noortekeskuse ja kooli vaheline koostöö paranes.
Partner nr 2: Ahula Lastead-Algkool
Partneri panus: Keskkonnapäeva läbiviimise korraldamine. Moešoul osalemine.
Partneri kasu: Õppetöö mitmekesistamine ja ainete lõimimine. Akadeemiliste teadmiste sidumine päris eluga. Koolielu muutus huvitavamaks. Kahe kooli vaheline koostöö tihenes/paranes.
Partner nr 3: Albu Vallavalitsus
Partneri panus: Tegevuse koordineerimine, koostöö planeerimine ja materiaalne panus (auhinnad moesõul)
Partneri kasu: Noorte kaasamine kogukonna tegemistesse. Noorte algatusvõime ja  ettevõtlikkus on arenenud.  Noorte ja noorsootöö väärtustamine ja seeläbi noortelt positiivse tagasiside saamine.
Partner nr 4: Kesk- Eesti Noorsootöö Keskus (KENK)
Partneri panus: Rahaline panus, väikevaldade noorsootöö toetamine projekti kaasabil (auhinnad moesõul)
Partneri kasu: Noorsootöö vajalikkust on teadvustatud. Mitteformaalse õppimise arengu eest seismine.

Toimetaja: REELIKA LEPIK