13.04.18

EDULOO PEALKIRI: Robootikaprojektist digiõppejuhini
KOOLI NIMI: Järva-Jaani Gümnaasium
EDULOO ESITAJA: Raigo Prants
EDULOO EESTVEDAJAD: Maris Piiroja ja Agnes Kaio
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-4. klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 01.05.2017-31.05.2017

TEGEVUSE EESMÄRK: Järva-Jaani Gümnaasiumis oli viimase kahe õppeaasta jooksul toimunud palju positiivseid muutuseid, mis lõid aluse muutunud õpikäsitluse rakendamiseks I ja II kooliastmes. Muutunud õpikäsitluse rakendamise alusena soovisime alustada tundide lõimimisega. Lõimingu läbiviimiseks soovisime kasutada robootika seadmeid.

Vajadus uuenenud õpikäsitluse rakendamiseks tuleneb ühiskonnas toimuvate protsessidega (digitaalsus, robootika, kommunikatsioon),  mis kujundavad õpilaste hoiakuid ning mõttelaadi. Seega oleks õppeprotsessi huvitavaks muutmise üheks aluseks robootikaseadmete kasutamisel õppetundides I ja II kooliastmes.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: 2017 aasta märtsis osalesid Järva-Jaani Gümnaasiumi koolijuht Raigo Prants, matemaatikaõpetaja Agnes Kaio ja kunsti ning käsitööõpetaja Maris Piiroja HITSA korraldatud õpeprotsessijuhtimise koolitusel digiajastul. Projekti raames tuli teha arendusprojekt, mida presenteeriti 02.06.2017. Algselt võttis meeskond endale eesmärgiks teha MÕK´i ja digipädevust hõlmav arendusprojekt, mille tulemusena jõuavad robootika seadmed I ja II kooliastme tundidesse. Arendusprojekti eesmärgiks sõnastati, et mitmekesistada I aj II kooliastme tundide läbiviimist robootika seadmetega. Eesmärk oli mõõdetav ning järgmiseks ülesandeks oli projektimeeskonna moodustamine, kuhu kaastati I ja II kooliastme õpetajad Triin Tiisler, Anne Treial ja Marge Terras. Koos töötati HITSA Proge Tiiger projektivooru jaoks välja näidistundide kava, mida ja kuidas robootikaga teha soovitakse.

Kuigi algus oli raske leiti siiski meetod, kuidas saaks omavahel siduda oskusained, põhiained ning robootika. Aluseks võeti õpimattide koostamine. Oskusainetes nagu kunst ja tööõpetus koostavad õpilased koos õpetajaga matemaatika, eesti keele ja loodusõpetuse ning ka üldpädevusi kajastavad õpimatid. Tundides jagati õpimatid meeskondadele välja ning kasutades BeeBot roboteid pidid õpilased programmeerima robotite liikumise õige vastuseni.

Meeskonda tabas tagasilöök, kui HITSA projekti ei toetanud, sest Järva-Jaani Gümnaasium sai 2015/16 projektivoorust kaks 3D printerit. See ei takistanud meeskonnal siiski tööd jätkamast ning robotid soetati kooli eelarvest.

Robotid hakati kasutama koheselt I aj II kooliastmes ning õpematte, mis läheb ka metoodilise materjali alla. Teevad nii õpilased, kui ka õpetajad koostöiselt.

Siiski selgus, et ükski suurem muutus õppeprotsessis ei saa algust selleks soodsa keskkonna loomiseta. Seega tekkis projekti tuumikul (Raigo, Maris ja Agnes) idee, et koolis võiks olla kakas õppejuhti, kellest üks tegeleks MÕK valdkonnaga ja teine digivaldkonnaga. Mõtte edasiarendusest kasvas välja mentorlus idee, kus õppjuhid (MÕK ja Digipädevused) hakkavad õpetajatega personaalselt ja meeskondades töötama ning juhendama ja julgustama neid uuenenud õpikäsitluse ja digivahendite kasutamise osas õppetundides. Laiemalt öeldes võimaldaks selline kontseptsioon sõnastada vastavad võimalused ka õppe- ja ainekavades.

Asjade kokkulangevuse tulemusena alustavad sügisel Järva-Jaani Gümnaasiumis tööd õppejuhid MÕK ja digipädevuste alal, kes kindlasti jätkavad nii robootika, kui ka teiste huvitavate uuenenud õpivõimluste tutvustamist ja rakendamist kõikides kooliastmetes.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: HITSA
Partneri panus: koolitused
Partner nr 2: Tartu Variku kool
Partneri panus: kogemuste jagamine
Partner nr 3: Tartu Waldorf Gümnaasium
Partneri panus: kogemuste jagamine
Partner nr 4: Koeru Keskkool
Partneri panus: kogemuste jagamine
Partner nr 5: Kiviõli I Keskkool
Partneri panus: kogemuste jagamine
Parner nr 6: Kohalik omavalitsus
Partneri panus: ressursside eraldamine

Toimetaja: REELIKA LEPIK