Kasulik info

 

Äriplaani koostamise juhendid Äriplaani koostamine on vajalik eelkõige ettevõtjale endale, et kaardistada oma tegevus ja hinnata riske ning välja selgitada, kas tasub äriideed ellu viia või mitte.

Kasumiaruande prognoosi põhi - soovitame seda kasutada nii Töötukassast ja RTK toetuste taotlemisel, kui ka ettevõttele finantsprognooside koostamisel. Tabelit on lihtne kasutada, täitmisega saab hakkama iga ettevõtja ilma raamatupidaja abita. 

Viis moodust kontrollimiseks, kas äriideel on potentsiaali - välja on toodud viis meetodit, mille põhjal analüüsida, kas äriideel on võimalust tihedal ettevõtlusmaastikul läbi lüüa ja edu saavutada.  

Alustava ettevõtja 10 sammu - Ettevõtjaks saamine eeldab tugevat soovi ja riskivalmidust. Selle põneva teekonna alguses on aeg vaadata endasse ja vastata kõige olulisematele küsimustele. 

6 soovitust alustavale ettevõtjale kuus lihtsat põhimõtet, mida järgides alustava ettevõtja edu tõenäosus kasvab. 

Abiks alustavale ettevõtjale – Maksu- ja Tolliamet on koostanud suunised abiks alustavale ettevõtjale.

Dokumendinäidised - Siin on toodud enam levinud dokumentide näidised − kasuta neid vaid enda vastutusel ja võimaluse korral pea nõu juriidilise asjatundjaga. 

Eesti riigi infoportaal ettevõtjale - Kasulikud teemad ettevõtjale info saamiseks ja riigiga suhtlemiseks.

Ettevõtjaportaal - See on keskkond, mis võimaldab ettevõtjal esitada majandusaasta aruandeid ning avaldusi äriregistrile uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks.

Tegevusload ja majandustegevusteated - Ettevõtja saab kõiki tegevuslube taotleda ja majandustegevusteateid esitada MTR-ile ise. Loa taotlemist ja majandustegevuseteadete esitamist abistavad juhendid on kättesaadavad samas kohas.

Tasuta e-arve koostamine - E-arve koostamiseks on vaja sisestada lihtsalt väljadele andmed ning kui väljad täidetud, vajuta "Salvesta PDF" või "Salvesta XML". Teenusepakkuja ei salvesta sisestatud andmeid vaid töötleb andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik arve koostamiseks.

Alustavale e-kauplejale -  Et tagada eetiline ja seadustele vastav kauplemine interneti vahendusel, peab iga alustav e-kauplus täitma teatud nõudeid. 

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ABC - ülevaade FIE tegevusest ja raamatupidamisest. 

FIE üleminek osaühinguks - Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) võib ühel päeval osutuda erinevatel põhjustel mitteotstarbekaks. Näiteks seoses majandustegevuse laiendamisega võib FIE vormis tegutseva ettevõtja puhul olla vajalik üle minna äriühingu vormile.

Patendiamet - Patendiamet tegeleb õiguskaitse andmisega patentidele, kaubamärkidele, kasulikele mudelitele, tööstusdisainilahendustele jne.

Eesti Standardikeskuse kodulehekülg (EVS) - kodulehelt leiate infot standardite ja standardimise kohta Eestis. 

Veterinaar- ja Toiduamet – Toiduseadusest tulenevalt ettevõtte tunnustamine ja ettevõttest teavitamine.

EL struktuuritoetused Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide üldinfo ning toetuste jagunemine erinevate perioodide vahel. Periood 2021-2027 on planeerimisel.

Tööinspektsioontööohutus ja töösuhted töökeskkonnas ning individuaalsete töövaidluste lahendamine.

Juhatuse liikme leping - Juhatuse liikmed tegutsevad sageli ilma kirjaliku lepinguta või isegi ekslikult töölepingu alusel. Töölepingu kohta sätestatut ei kohaldata juriidilise isiku juhtorgani liikmele (ettevõtte juhatus või nõukogu). 

Töötaja meelespea - Kokkuvõte töö tegemiseks sõlmitavatest lepingutest. Lepingu sõlmimisest ning tingimustest, töö eest makstav tasu, tööaeg, puhkeaeg, puhkused ja õppepuhkused. 

Ekspordi käsiraamat „Jah ekspordile!" - on mõeldud praktiliseks abivahendiks Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja sisaldab kõike, mida üks ettevõtja peab teadma, kui tahab oma toodet Eestist välja müüa.

Loomemajandusettevõtjatele suunatud infopank – Loomeettevõtjale suunatud info on koondatud ühele kodulehele, mis täieneb pidevalt uute sisulehtedega. Lisaks ettevõtlusalastele materjalidele on selles veebis suures mahus loomemajanduse alast informatsiooni nii üle Eesti kui ka kogu Euroopast.

Videod ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest - võimalik vaadata erinevate inimeste arvamusi ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest. 

Ettevõtte likvideerimine - Likvideerimine tähendab äriühingu vabatahtlikku lõpetamist eeldusel, et äriühing suudab tasuda oma võlgnevused. Ülevaade likvideerimist puudutavatest aspektidest.

Ettevõtte müümine - Ettevõtte müümist kaalutakse peamiselt siis, kui omanik soovib alustada uue äriga, omanik on tüdinenud ettevõtlusest, ei leia enam arenemisvõimalusi või ettevõte on sattunud majandusraskustesse. Ettevõtte müümisel on omanikel vaja teada, millist hinda saaks ettevõtte müügi eest küsida ja kuidas mõõta ettevõtte väärtust.

Pankrot - kui ettevõte on muutunud maksejõuetuks ja ei suuda võlausaldajate nõudeid püsivalt rahuldada, tuleb välja kuulutada pankrot, mida tehakse kohtu kaudu.