13.04.18

EDULOO PEALKIRI: Ettevõtlusteater "Ajakirjanikutöö eripära"
KOOLI NIMI: Paide Ühisgümnaasium
EDULOO ESITAJA: Anne Kivimäe
EDULOO EESTVEDAJAD: Anne Kivimäe, Kersti Laastau, Anne Lillepea
KLASS/VANUSERÜHM: 8. klass/kolmas kooliaste
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 09.2016 – 04.2017

TEGEVUSE EESMÄRK: Koolis rakendatakse uut õpikäsitust, lõimitakse eesti keelt, kirjandus- ning karjääriõpetust ühise teema kaudu.
Eesti keel. Areneb õpilaste loovus, nad rakendavad oma teadmisi tekstide kirjutamisprotsessi ja  ülesehituse kohta; teostavad põhjaliku intervjuu eduka ajakirjanikuga; kirjutavad tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega draamateksti.
Kirjandus. Õpilased tunnevad draamateksti eripära; esitavad peast draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust; nad tunnevad lavastuse ettevalmistusprotsessi, tegutsevad näitlejate, helitehnikute ning lavakujundajate rollides.
Karjääriõpetus. Areneb õpilaste ettevõtlikkus. Õpilased teavad ajakirjaniku elukutse eripärasid, oskavad analüüsida ametiga seotud probleeme.

Õpilased teostavad põhikooli loovtööna ettevõtlusteatri etenduse „Ajakirjanikutöö eripära".
Õpilaste koostööoskused arenevad: 22-liikmelisest klassikollektiivist tegutseb 20 õpilast ühise eesmärgi nimel, kavandab ja teostab ettevõtlusteatri etenduse.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Õppeaasta alguses otsustas 8.a klass valida loovtöö vormiks ettevõtlusteatri. Juhendajad, kelleks olid eesti keele ja kirjanduse ning karjääriõpetuse õpetaja ning klassijuhataja, tutvustasid ettevõtlusteatri ideed. Üheskoos koostati õppimise kava. Õpilased valisid oma töö persooniks eduka noore ajakirjaniku, meie kooli vilistlase Robert Rooli, kes nõustus koostööga. Tegevused plaaniti ja viidi ellu järgmiste etappidena:

● ettevalmistused ettevõtlusteatriks: intervjueeritava tundmaõppimine meedias kajastatu põhjal, küsimuste koostamine rühmades;
● õppekäik meediaettevõttesse Kanal2, praktiline tegevus – intervjuu ameti esindajaga;
● intervjuu põhjal episoodide valimine ning stseenide kirjutamine ühistööna Google.Drive´is (igalt 4-6liikmeliselt rühmalt kaks stseeni);
● episoodide lavastamine rühmades;
● osade päheõppimine, teksti- ja lavaproovid;
● episoodide korduv läbimängimine;
● ettevõtlusteatri etenduse „Ajakirjanikutöö eripära" esitamine loovtööde komisjonile;
● etenduse „Ajakirjaniku töö eripära" esitamine 4. klassi õpilastele;
● kokkuvõtted tehtust karjääriõpetuse tunnis.
Külaskäiku Kanal 2 toimetusse kajastas artikkel kooli ajalehes OliOn

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: SA Järvamaa Arenduskeskus
Partneri panus: õppereisi Kanal 2 toimetusse sõidu transpordi rahastaja
Partner nr 2: Kanal 2
Partneri panus: õpeekskursiooni vastuvõtja, meediaettevõtte tutvustamine
Partner nr 3: Robert Rool
Partneri panus: saatejuht, kooli vilistlane
Partner nr 4: Anne Lillepea
Partneri panus: klassijuhataja, lõimitud tegevuste koordineerija
Partner nr 5: Kersti Laastau
Partneri panus: karjääriõpetuse õpetaja, üks lõimitud tegevuse väljatöötaja, õpilaste juhendaja

Toimetaja: REELIKA LEPIK