13.04.18

EDULOO PEALKIRI: Avatud koolipäev
KOOLI NIMI: Peetri Kool
EDULOO ESITAJA: Kaidi-Ly Välb
EDULOO EESTVEDAJA: Rainer Tõnnis
KLASS/VANUSERÜHM: 2.-9. klass, kooliuusikud, lapsevanemad ja kõik huvilised
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 22.04.2017

TEGEVUSE EESMÄRK: Käesolev algatus võimaldas erinevaid ainetunde sujuvalt lõimida ning viia õppetegevust läbi erinevaid kaasaegseid õpimeetodeid kasutades (katsed. praktilised tööd,  giidituur, vaikuseminutid, IKT-vahendid jm). Avatud koolipäev aitas lõimida töö- ja tehnoloogiaõpetuse, informaatika, meedia, robootika, füüsika, keemia, loodusõpetuse, eesti keele, ajaloo, paikkonna kultuuriloo, eesti kirjandusloo, kalligraafia, avaliku esinemise, käsitöö, matemaatika, eelarvestamise, planeerimise, ühiskonnaõpetuse, müügitöö, draama, sotsiaalsete oskuste ja eneseväljenduse alaseid teadmisi ning oskusi.
Vajadus oli muuta tavapärast koolipäeva, võttes kasutusele uutmoodi tunni ülesehituse, kaasaegset õpimeetodid ning tutvustada samal ajal kooli ning siin toimuvat nii võimalikele õppima asujatele kui kõigile huvilistele.
Tähtis oli integreerida teistsuguseid õpetamismeetodeid ning muuta koolipäev huvitavaks.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Avatud koolipäeval toimusid robootika, keemia, kalligraafia, käsitöö töötoad; tutvustati paikkonnast pärit tuntuid isikuid ning tehti giidituure.avatud oli õpilaste korraldatud kohvik Hullumaja Puhvet. Õpilased tegid noorematele teadusteatrit.
Osalejad said käia erinevates töötubades. Robootika tunni tulem oli liikuv ja juhitav auto. Tegevuste käigus lõimiti teadmisi loogikast, füüsikast, mehhaanikast, töö- ja tehnoloogiaõpetusest ning infotehnoloogia valdkonnast.
Keemia tunnis sai näha väikest teadusteatrit ning ise praktilisi katseid läbi teha. Tegevuste käigus ühendati erinevaid loodusaineid, ohutustehnikat, funktsionaalse kuulamise oskusi. Õpetajat assisteerisid kodutütred Ege Orlovski ja Liisi Välb.
Kalligraafia tunnis õpiti sule ja tuši abil kaunilt kirjutama. Õpituba juhendas kodutütar Arli Orlovski. Vaikuseminutites oli võimalik õppida erinevaid meelerahutehnikaid, et märgata ja teadvustada iseendas toimuvat ning hakata ise oma emotsioone juhtima.
Tuntud tegelaste õpitoas sai teavet selle kohta, millised avalikkusele tuntud isikud on omal ajal Peetri koolis õppinud ning millega nad nüüd oma igapäevaelus tegelevad. Nii lõimiti kodulugu ja kultuurilugu.
Käsitöötunnis sai maalida kive, õmmelda öökulle ning viltida lukuprosse. Arendati erinevaid käsitööoskusi ning ühtlasi ka üldteadmisi kunsti- ning pärandkultuuri valdkonnast.
Giidituuril tutvuti vanas kirikumõisa hoones ajalooliste elementidega, millest saab järeldada, et tegu on kunagise pastoraadihoonega. Esmapilgul tundus osalejatele, et midagi ei olegi, aga leiti päris palju. Lisaks käidi ka keldris ning pööningul, kuhu tavalise koolipäeva raames naljalt ei sattu. Kõlalised said ülevaate kooli ajaloost ja üldisest hariduselust Eestis läbi aastasadade. Tutvustati ka ajaloolisi isikuid, kes kunagi on Peetri kirikumõisas elanud ning nende panusega Eesti haridus- ning kultuuriloosse.
Päeva lõpetas draamaring Karlssonid Katuselt etendusega "Kotlette oodates."

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Füüsika õpetaja
Partneri panus: robootikatöötoa ettevalmistamine ja läbiviimine (toimus 2 samateemalist töötuba)
Partner nr 2: Loodusainete õpetaja
Partneri panus: keemia töötoa ettevalmistamine ning läbiviimine; õpilaste ettevalmistamine ning õpetamine teadusteatri ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. (toimus 2 samateemalist töötuba ning teadusteatrit)
Partner nr 3: Ühiskonnaõpetuse õpetaja
Partneri panus: valmistas ette ning viis läbi õpitoa paikkonnast pärit tuntud isikute teemal.(toimus 2 samateemalist töötuba).
Partner nr 4: Vene keele ja käsitööõpetaja
Partneri panus: valmistasid ette ning viisid läbi käsitöö töötoa (viltimine, maalimine, õmblemine). (toimus 2 sarnast töötuba
Partner nr 5: Algklassiõpetaja
Partneri panus: valmistas ette ja tutvustas vaikuseminuteid ning nende kasutamisvõimalusi koolikeskkonnas. (toimus 2 sarnast töötuba)
Partner nr 6: Huvijuht
Partneri panus: valmistas ette ning viis läbi giidituuri pastoraadihoones, tutvustas siin elanud isikuid, kes on andnud panuse riigi kultuuri- ja ajaloosse.
Partner nr 7: Õpilased
Partneri panus: valmistasid ette ning viisid läbi teadusteatri (toimus 2 teadusteatri etendust); valmistasid ette, planeerisid, küpsetasid, olid köögitoimkonnas ning hoidsid kohviku päevläbi töös (arvestusega, et kohvik saab 6 tundi avatud olla); valmistasid lava ette ning andsid etenduse (etendus = 45 min); valmistasid ette kalligraafiatöötoa ning viisid läbi. Kohvikut pidavate õpilaste nõustamine ning juhendamine; etendust andvate õpilaste ettevalmistamine, nõustamine ning juhendamine.
Partneri panus: robootikatöötoa ettevalmistamine ja läbiviimine (toimus 2 samateemalist töötuba)

Toimetaja: REELIKA LEPIK