13.04.18

EDULOO PEALKIRI: Õpilaskohvik kogukonnale
KOOLI NIMI: Peetri Kool
EDULOO ESITAJA: Kaidi-Ly Välb, huvijuht
EDULOO EESTVEDAJAD: Peetri kooli õpilasesinduse liikmed Liisi Välb, Ege Orlovski, Sten Egert Liivak, Janari Saar, Karolin Kons, Laura-Liisa Toodre
KLASS/VANUSERÜHM: lapsevanemad, kaasõpilased  ja kogukond
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 1.12.2016-7.05.2017

TEGEVUSE EESMÄRK: Tegevus on seotud õppekava üldpädevuste treenimise ning omandamisega, nagu näiteks planeerimine, suhtlemine, teistega arvestamine, kokkulepetest kinnipidamine, vastutamine Lisaks aitas see lõimida kodunduse, käsitöö, matemaatika, informaatika, eesti keele  õppe- ja ainekavas käsitletavat. tegevuse eesmärk oli arendada õppekavast tulenevaid üldpädevusi. Kogukonna huvi kooli suhtes on väike, sageli ei teata, millega koolis tegeletakse. Kooli peod ja üritused on tavaliselt eeskavapõhised. Kohvikukultuur aitas aga inimeste omavahelist suhtlemist soodustada. Käesoleval õppeaastal avati õpilaskohvik Hullumaja Puhvet kuueks päevaks.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Peetri kooli õpilasesindus pidas oma kohviku avatuna kuuel päeval, ajavahemikul dets 2016- mai 2017. Kohvikupidamisega õpiti ise vastutust, planeerimist, majandamist  ning arendati sotsiaalseid oskusi. Tegevuse kasutegur oli kogukonnaliikmete kaasamine kooli tegevusse, kooli sündmuste rikastamine läbi sotsiaalse ruumi toetava õhkkonna loomise kohalikule kogukonnale ning kooli külastajatele.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Kooli direktor
Partneri panus: lühendatud õppetundide võimaldamine paaril päeval, kooli ruumide kasutusluba
Partner nr 2: Huvijuht
Partneri panus: õpilaste juhendaja ja mentor
Partner nr 3: Kareda vallavalitsus
Partneri panus: Hullumaja Puhveti kuldklient

Toimetaja: REELIKA LEPIK