EDULOO PEALKIRI: Vahvad vahetunnid
MAAKOND: Järvamaa
KOOLI NIMI: Väätsa Põhikool
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-4. klass
EDULOO JUHENDAJA
: Evelin Puntso
EDULOO ESITAJA: õpilased ja õpilasesinduse liikmed Sälly Rihe (9.kl), Merit Mölder (8.kl), Laura Teder (7.kl)
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 12.jaanuar-13.veebruar
SEOS ÕPPEAINETEGA: Antud tegevusega toetasid õpilasesinduse liikmed algklassi õpilastes arendada esimeses kooliastmes taotletud järgmisi pädevusi:
• peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada;
• oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest
• oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda;
Samuti toetas tegevus riiklikust õppekavast tulenevaid õppe ja kasvatustöö peamisi ülesandeid esimeses kooliastmes:
• kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimine ja järgimine;
• positiivse suhtumise kujunemine koolis käimises ja õppimises;
• eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemine;
• põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamine, sealhulgas üksteist toetavate ja väärtustavate suhete kujunemine õpilaste vahel;

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Õppeaasta eesimesel poolel tuli hoolekogu koosolekul, kus ka meie õpilasesinduse esindajad on liikmed välja lapsevanemate mure. Kuigi koolis on meeldiv ja sõbralik õhkkond ning turvaline keskkond ei saa päris rahul olla algklassi õpilaste käitumisharjumustega ning olukorraga tuleb tegeleda. Lapsed harrastavad tormakaid, lärmakaid ja vägivaldseid mänge. Õpilasesindus võttis endale eesmärgiks aidata olukorda parandada.
Õpilasesindus pakkus lahenduseks olla ise lastele eeskujuks ning hakata nendega käima vahetundides mängimas. Õpetada neile rahulikumaid ja sõbralikemaid mänge ning läbi selle kujundada ümber nende mängimis- ja omavahelist suhtlemisharjumusi. Iga esmaspäev ja neljapäev läksid kaks õpilasesinduse liiget algklassi õpilastega vahetundides mängima.

TEGEVUSE EESMÄRK: Õpilasesinduse idee ja soov oli õpetada algklassi lapsi ja tekitada neis harjumus mängida sõbralikke ja toredaid mänge. Näiteks - keks, vanaema lõngakera, kalamees jne.
Samas anda suurematele õpilastele pisut organiseerimise kogemust, lähendab vanemaid ja nooremaid õpilasi, suured saavad eeskujuks olla.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Hoolekogu/lapsevanemad
Partneri panus: Tähelepanu juhtimine probleemile.
Partneri kasu: Nende lapsed mängivad vähem lärmakaid, vägivaldseid mänge. Vanemad ei pea muretsema laste turvalisuse pärast koolis.
Partner nr 2: Algklassiõpetajad.
Partneri panus:Toetasid ettevõtmist. Hoidsid korda ja aitasid vajadusel. Vahel mängisid koos lastega kaasa.
Partneri kasu: Vahetunnid muutusid rahulikumaks. Õpetajate korrapidamine muutus lihtsamaks.