KOP Meede 1 – Kogukonna areng

2019 sügisvooru taotluste esitamine 30. augustist kuni 1. oktoobrini kell 16.30

Kohaliku omaalgatusprogrammi viiakse ellu kahe meetmete kaudu. Siin lehel ülevaade esimese meetmega seonduvast.

Meetme 1 – kogukonna areng – kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 1 abikõlblikud otsesed kulud on:
1)  töötajate, sh projektijuhi töölepingu ja käsunduslepingu või töövõtulepingu alusel makstav töötasu ja maksud tööjõukuludelt;
2)  projekti elluviimiseks juriidiliselt isikult ning FIE-lt vajalike ostetavate teenuste ja toodete kulud;
3)  ürituse läbiviimiseks vajalikud ja ürituste korraldamisega otseselt seotud nõuetekohaselt dokumenteeritud transpordikulud;
4)  üritusel korraldatud võistluste ja konkursside auhindade ning tänukirjade valmistamise ja ostmise kulud omafinantseeringu arvelt;
5)  ürituse toitlustamise ja toidukaupade ostmise kulud omafinantseeringu arvelt;
6)  info ja teavitustegevusega seotud kulud;
7)  riiklikud maksud ja lõivud, mis on seotud projekti otseste abikõlblike kuludega ning mis ei ole Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad.

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude ning muude taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe määrusest siit…

Toetuse taotlemine

Meetmest 1 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

NB! Taotluse vorme on 2019. aasta sügisvooruks täiendatud ja kohendatud! 
Kasutage siit lehelt allalaetavaid vorme! 

Meede 1 - 2019 sügisvooru TAOTLUSVORM (kliki siia) 
Meede 1 - 2019 sügisvooru  EELARVE VORM (kliki siia)

Taotlusvormi selgitav abimaterjal (kliki siia, uus juhis!)

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks, mis on kaks korda aastas: 

1. aprill kell 16.30 

1. oktoober kell 16.30

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

ARUANDLUS

Projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja maakondlikule arendusorganisatsioonile aruande elektrooniliselt. Aruanne esitatakse ühe kuu jooksul alates projekti elluviimise lõppkuupäevast.

Meede 1 - 2019 sügisvooru  SISU ARUANDE VORM (uus fail)  
Meede 1 - 2019 sügisvooru KULU ARUANDE VORM (uus fail) 

Aruanded esitada aadressile kop@jarva.ee

Varasemate taotlusvoorude aruannete vormid on leitavad SIIT (2018 kevadvoor ja 2018 sügisvoor) ja SIIT (2019 kevadvoor)   

Täpsem info: 
Triin Tippi
KOP tehniline menetleja
Tel. 520 7938
E-post: triintippi@gmail.com

Konsultatsiooni pakub: 
Taive Saar
mittetulundusühenduste konsultant
Tel: 385 2365, 
E-post: taive@jarva.ee