KOP  meede "Kogukonna areng"

 

KOP  2024 kevadvoor avaneb 1. märtsil ja taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprillil kell 16.30.

Kohalikku omaalgatuse programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu. Siin lehel on ülevaade esimese meetmega seonduvast.

Meede „Kogukonna areng" - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetmesse esitatud projekti väljundnäitajad on:

1) läbiviidud kogukonnaliikmete teadmisi ja oskusi tõstvate või kogukonna identiteeti tugevdavate ürituste ja tegevuste (koolitused, infopäevad, külapäevad, koduleheküljed, infotrükised jmt) arv.

2) läbiviidud kogukonnaliikmete teadmisi ja oskusi tõstvatel või kogukonna identiteeti tugevdavatel üritustel (koolitused, infopäevad, külapäevad jmt) otseselt osalenute arv.

 

Abikõlblikud on kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks ning programmi eesmärkide saavutamiseks.
 

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude ning muude taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe MÄÄRUSEST.

Kogukonna arendamise projektide maksimaalne toetus 2500 eurot.

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Toetuse taotlemine

Taotlusvooru viib läbi SA Järvamaa  kaks korda aastas. Kevadvoor avaneb 1. märtsil 2024 ning taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste süsteemis hiljemalt 1. aprill 2024 kell 16.30. 

 

Järvamaa KOP 2024 kevadvooru "Kogukonna areng" otseviide taotlemiseks SIIN

 

Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

 

Teavitamine

Taotleja peab kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms. viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist". Midagi muud ei ole lubatud!

 

Aruandlus

2024. aasta kevadvooru aruande projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu ühe kuu jooksul alates abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Aruande esitamise kuupäev 1. mai 2025

Näidismaterjali aruande koostamiseks leiad SIIT. 

 

Abimaterjalid:

Nõuded taotlusele ja taotlejale

Taotluse esitamine e-keskkonnas

Aruande esitamine

Taotlused hindaja pilgu läbi

 

Näidismaterjali aruande koostamiseks leiad SIIT. 

Juhendmaterjali taotluse vormistamiseks

 

 

Infopäevad taotlejatele toimuvad: 

Teisipäev 05.03 kell 14:00-17.00 zoomis

Neljapäev 07.03 kell 11:00-12:30 zoomis (vene keeles)

Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas ja aruandlust. 

Kevadvooru 2024 infopäeva slaidid SIIN

 

Täpsem info ja konsultatsioon: 

Maile Kesküla

KOP tehniline menetleja
Tel: 5624 3839
E-post: maile@jarva.ee