KOP Meede 1 – Kogukonna areng

2020 sügisvoor on avatud kuni 1. oktoobril kell 16.30 

Kohaliku omaalgatusprogrammi viiakse ellu kahe meetmete kaudu. Siin lehel ülevaade esimese meetmega seonduvast.

Meetme 1 – kogukonna areng – kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 1 abikõlblikud otsesed kulud on:
1)  töötajate, sh projektijuhi töölepingu ja käsunduslepingu või töövõtulepingu alusel makstav töötasu ja maksud tööjõukuludelt;
2)  projekti elluviimiseks juriidiliselt isikult ning FIE-lt vajalike ostetavate teenuste ja toodete kulud;
3)  ürituse läbiviimiseks vajalikud ja ürituste korraldamisega otseselt seotud nõuetekohaselt dokumenteeritud transpordikulud;
4)  üritusel korraldatud võistluste ja konkursside auhindade ning tänukirjade valmistamise ja ostmise kulud omafinantseeringu arvelt;
5)  ürituse toitlustamise ja toidukaupade ostmise kulud omafinantseeringu arvelt;
6)  info ja teavitustegevusega seotud kulud;
7)  riiklikud maksud ja lõivud, mis on seotud projekti otseste abikõlblike kuludega ning mis ei ole Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad.

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude ning muude taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe määrusest SIIT

Toetuse taotlemine

Meetmest 1 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

NB! Taotluse vorme on 2020. aasta sügisvooruks täiendatud ja kohendatud! 

Kasutage siit lehelt allalaetud vorme! 

Meede 1 - 2020 sügisvooru TAOTLUSVORM (kliki siia)

Meede 1 - 2020 sügisvooru EELARVE VORM (kliki siia)

 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks, mis on kaks korda aastas: 

1. aprill kell 16.30 

1. oktoober kell 16.30

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

ARUANDLUS

Aruanne esitatakse hiljemalt 01.11.2021. 

Meede 1 - 2020 sügisvooru SISU ARUANDE VORM (uus fail)  
Meede 1 - 2020 sügisvooru KULU ARUANDE VORM (uus fail) 

Aruanded esitada aadressile kop@jarva.ee

Varasemate taotlusvoorude aruannete vormid on leitavad:

2018.a kevadvoor ja sügisvoor

2019.a kevadvoor ja sügisvoor

2020.a kevadvoor 

 

 

Täpsem info: 
Triin Tippi
KOP tehniline menetleja
Tel. 520 7938
E-post: triintippi@gmail.com

Konsultatsiooni pakub: 
Elo Öösalu
mittetulundusühenduste konsultant
Tel: 385 2365, 
E-post: elo@jarva.ee