KOP  meede "Kogukonna areng"

 

KOP  2022 sügisvoor avaneb 1. septembril ja taotluste esitamise tähtpäev on 3. oktoober kell 16.30.

Kohaliku omaalgatusprogrammi viiakse ellu kahe meetmete kaudu. Siin lehel ülevaade esimese meetmega seonduvast.

Meede „Kogukonna areng" - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetmesse esitatud projekti väljundnäitajad on:

1) läbiviidud kogukonnaliikmete teadmisi ja oskusi tõstvate või kogukonna identiteeti tugevdavate ürituste ja tegevuste (koolitused, infopäevad, külapäevad, koduleheküljed, infotrükised jmt) arv.

2) läbiviidud kogukonnaliikmete teadmisi ja oskusi tõstvatel või kogukonna identiteeti tugevdavatel üritustel (koolitused, infopäevad, külapäevad jmt) otseselt osalenute arv.

 

Abikõlblikud on kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks ning programmi eesmärkide saavutamiseks.
 

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude ning muude taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe MÄÄRUSEST.

Kogukonna arendamise projektide maksimaalne toetus 2500 eurot

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Toetuse taotlemine

Taotlusvooru viib läbi SA Järvamaa  kaks korda aastas ning vooru taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste süsteemis hiljemalt 3. oktoober 2022 kell 16.30. 

 

Järvamaa KOP 2022 sügisvooru "Kogukonna areng" otseviide taotlemiseks SIIN 

Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

 

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

 

Teavitamine

Taotleja peab kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms. viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist". Midagi muud ei ole lubatud!

 

Aruandlus

2022. aasta sügisvooru aruande projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu ühe kuu jooksul alates abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Aruande esitamise kuupäev 3. november 2023

Näidismaterjali aruande koostamiseks leiad SIIT. 

 

Abimaterjalid

Juhendmaterjali taotluse vormistamiseks 

 

Videojuhendi taotluse täitmiseks leiad SIIT

 

 

Infopäev taotlejatele toimub 9. septembril 2022 kell 15-18  veebikeskkonnas. Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. Registreerimine infopäevale avatakse 1. septembril SIIN.

 

Täpsem info ja konsultatsioon: 

Maile Kesküla
KOP tehniline menetleja
Tel: 5624 3839
E-post: maile@jarva.ee