KOP Meede 1 – Kogukonna areng

Hetkel ei ole taotlusvoor avatud! 

Kohaliku omaalgatusprogrammi viiakse ellu kahe meetmete kaudu. Siin lehel ülevaade esimese meetmega seonduvast.

Meetme 1 – kogukonna areng – kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 1 abikõlblikud otsesed kulud on:
1)  töötajate, sh projektijuhi töölepingu ja käsunduslepingu või töövõtulepingu alusel makstav töötasu ja maksud tööjõukuludelt;
2)  projekti elluviimiseks juriidiliselt isikult ning FIE-lt vajalike ostetavate teenuste ja toodete kulud;
3)  ürituse läbiviimiseks vajalikud ja ürituste korraldamisega otseselt seotud nõuetekohaselt dokumenteeritud transpordikulud;
4)  üritusel korraldatud võistluste ja konkursside auhindade ning tänukirjade valmistamise ja ostmise kulud omafinantseeringu arvelt;
5)  ürituse toitlustamise ja toidukaupade ostmise kulud omafinantseeringu arvelt;
6)  info ja teavitustegevusega seotud kulud;
7)  riiklikud maksud ja lõivud, mis on seotud projekti otseste abikõlblike kuludega ning mis ei ole Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad.

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude ning muude taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe määrusest siit…

Toetuse taotlemine

Meetmest 1 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

NB! Taotluse vorme on sügisvooruks täiendatud ja kohendatud! 

Meede 1 TAOTLUSVORM (kliki siia) 
Meede 1 EELARVE VORM (kliki siia)

Taotlusvormi selgitav abimaterjal (kliki siia)

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks, mis on 1. oktoober kell 16.30.

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

Projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja maakondlikule arendusorganisatsioonile aruande elektrooniliselt. Aruanne esitatakse ühe kuu jooksul alates projekti elluviimise lõppkuupäevast.

Meede 1 sügisvooru SISU ARUANDE VORM
Meede 1 sügisvooru KULU ARUANDE VORM

Kevadvooru aruanded asuvad SIIN

Teate koostas
Taive Saar
mittetulundusühenduste konsultant
Tel: 385 2365, 
E-post: taive@jarva.ee