KOP meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

 

Kohaliku omaalgatusprogrammi viiakse ellu kahe meetmete kaudu. Siin lehel ülevaade teise meetmega seonduvast.

 

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" -  toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

 

Meetmesse esitatud projekti väljundnäitajad on:

1) rajatud või korrastatud avalikus kasutuses olevate objektide arv;

2) toetatud kogukonnateenuste arv.

 

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetme raames esitatud taotluse puhul peab taotleja olema investeeringuobjekti omanik või tal peab olema selle objekti kasutusõigus ja avaliku kasutamise leping vähemalt kolmeks aastakprojekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.

 

Abikõlblikud on kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks ning programmi eesmärkide saavutamiseks.

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude, taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe määrusest SIIT.

 

Toetuse taotlemine

Meetmest toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus elektrooniliselt e-toetuse süsteemis. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri. Ehitusinvesteeringute puhul tuleb lisada objekti omandi- või kasutusõigust tõendavate dokumentide koopiad, investeeringu objekti avaliku kasutuse lepingu koopia (kui objekt ei ole taotleja omandis), kohaliku omavalitsuse üksuse kirjalik kinnitus selle kohta, kas ja millist kooskõlastust või luba see investeering vajab.

 

Taotlusvooru viib läbi MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit kaks korda aastas ning kevadvooru taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuse süsteemis hiljemalt 30. aprill 2021 kell 16.30.

 

Järvamaa KOP kevadvoor 2021 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" otseviide: https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=3740

 

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

 

Teavitamine

Taotleja peab kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms. viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist". Midagi muud ei ole lubatud!

 

ARUANDLUS

Aruande projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu ühe kuu jooksul alates abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Aruande esitamise kuupäev 30.mai 2022. 

Näidismaterjali aruande koostamiseks leiad SIIT. 

 

INFOTUND ja ABIMATERJALID

Kevadvooru infotund toimub 13. aprillil kell 16.00 Zoomis

Palume registreerida SIIN

Taotlusvormi täitmiseks on koostatud juhendav videomaterjal toetuste tatolejatele, mis selgitab põgusalt toetuse taotlemist läbi e-toetuste keskkonna: Vaata siit 

 

Näidisvorm-juhendi leiad SIIT

Taotlusvormi näidise leiad SIIT

 

2020. kevadvooru ja sügisvooru aruanded esitatakse aadressile kop@jarva.ee

Varasemate taotlusvoorude aruannete vormid on leitavad:

2018.a kevadvoor ja sügisvoor

2019.a kevadvoor ja sügisvoor

2020.a kevadvoor ja sügisvoor

 

Info ja konsultatsioon: 
Elo Öösalu
vabaühenduste konsultant 
Tel: 58056658
E-post: elo@jarva.ee