KOP meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

 

Kohalikku omaalgatuse programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu. Siin lehel on ülevaade teise meetmega seonduvast.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" -  toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

 

Meetmesse esitatud projekti väljundnäitajad on:

1) rajatud või korrastatud avalikus kasutuses olevate objektide arv.

2) toetatud kogukonnateenuste arv.

 

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetme raames esitatud taotluse puhul peab taotleja olema investeeringuobjekti omanik või tal peab olema selle objekti kasutusõigus ja avaliku kasutamise leping vähemalt kolmeks aastaks projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.

 

Abikõlblikud on kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks ning programmi eesmärkide saavutamiseks.

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude, taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe MÄÄRUSEST.

 

Toetuse taotlemine

Meetmest toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus elektrooniliselt e-toetuste süsteemis. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri. Ehitusinvesteeringute puhul tuleb lisada objekti omandi- või kasutusõigust tõendavate dokumentide koopiad, investeeringu objekti avaliku kasutuse lepingu koopia (kui objekt ei ole taotleja omandis), kohaliku omavalitsuse üksuse kirjalik kinnitus selle kohta, kas ja millist kooskõlastust või luba see investeering vajab.

Järvamaa KOP kevadvoor 2024 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" otseviide SIIN

Taotlusvooru viib  läbi SA Järvamaa kaks korda aastas. Kevadvoor avaneb 1. märtsil 2024  ning vooru taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste süsteemis hiljemalt 1. aprill 2024 kell 16.30.

 

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise projektide maksimaalne toetus 4000 eurot

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Teavitamine

Taotleja peab kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms. viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist". Midagi muud ei ole lubatud!

 

Aruandlus

2024. aasta kevadvooru aruande projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu ühe kuu jooksul alates abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Aruande esitamise kuupäev 1. mai 2025. 

 

Abimaterjalid:

Näidisvorm-juhendi leiad 

Nõuded taotlusele ja taotlejale

Taotluse esitamine e-keskkonnas

Aruande esitamine

Taotlused hindaja pilgu läbi

Näidismaterjali aruande koostamiseks leiad SIIT. 

 

Infopäev taotlejale toimub: 

Teisipäev 05.03 kell 14.00-17.00 zoomis

Kevadvooru 2024 infopäeva slaidid SIIN

Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi, taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas ja aruandlust. 

 

Info ja konsultatsioon: 

Maile Kesküla
KOP tehniline menetleja 
Tel: 56243839
E-post: maile@jarva.ee