KOP meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

 

Kohaliku omaalgatusprogrammi viiakse ellu kahe meetmete kaudu. Siin lehel ülevaade teise meetmega seonduvast.

 

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" -  toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

 

Meetmesse esitatud projekti väljundnäitajad on:

1) rajatud või korrastatud avalikus kasutuses olevate objektide arv.

2) toetatud kogukonnateenuste arv.

 

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetme raames esitatud taotluse puhul peab taotleja olema investeeringuobjekti omanik või tal peab olema selle objekti kasutusõigus ja avaliku kasutamise leping vähemalt kolmeks aastaks projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.

 

Abikõlblikud on kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks ning programmi eesmärkide saavutamiseks.

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude, taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe MÄÄRUSEST.

 

Toetuse taotlemine

Meetmest toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus elektrooniliselt e-toetuste süsteemis. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri. Ehitusinvesteeringute puhul tuleb lisada objekti omandi- või kasutusõigust tõendavate dokumentide koopiad, investeeringu objekti avaliku kasutuse lepingu koopia (kui objekt ei ole taotleja omandis), kohaliku omavalitsuse üksuse kirjalik kinnitus selle kohta, kas ja millist kooskõlastust või luba see investeering vajab.

Järvamaa KOP sügisvoor 2022 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" otseviide SIIN

Taotlusvooru viib  läbi SA Järvamaa kaks korda aastas ning sügisvooru taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuste süsteemis hiljemalt 3. oktoober 2022 kell 16.30.

Voor avaneb 1. septembril 2022.

 

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise projektide maksimaalne toetus 4000 eurot

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Teavitamine

Taotleja peab kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms. viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist". Midagi muud ei ole lubatud!

 

Aruandlus

2022. aasta sügisvooru aruande projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu ühe kuu jooksul alates abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Aruande esitamise kuupäev 3. november 2023. 

Näidismaterjali aruande koostamiseks leiad SIIT. 

 

Abimaterjalid

Näidisvorm-juhendi leiad 

Videojuhend taotluse täitmiseks

Infopäev taotlejatele toimub 9. septembril 2022 kell 15-18  veebikeskkonnas. Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. Registreerimine infopäevale avatakse 1. septembril SIIN.

 

Info ja konsultatsioon: 
Maile Kesküla
KOP tehniline menetleja 
Tel: 56243839
E-post: maile@jarva.ee