KOP Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

2020 kevadvoor on lõppenud, uus võimalus sügisel

Kohaliku omaalgatusprogrammi viiakse ellu kahe meetmete kaudu. Siin lehel ülevaade teise meetmega seonduvast.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Meetme 2 abikõlblikud otsesed kulud on:
1)  investeeringute ja soetuste kulud, mis on tehtud kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavatesse avalikus kasutuses olevatesse objektidesse ning kogukonnaliikmetele vajalikesse teenustesse;
2)  investeeringute ja soetuste kasutusele võtmisega otseselt seotud juriidiliselt isikult ning FIE-lt ostetud teenuste kulud (transpordi-, ehitusteenuse, seadme paigaldamise kulud jmt);
3)  riiklikud maksud ja lõivud, mis on seotud projekti otseste abikõlblike kuludega ning mis ei ole Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad.

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetme raames esitatud taotluse puhul peab taotleja olema investeeringuobjekti omanik või tal peab olema selle objekti kasutusõigus ja avaliku kasutamise leping vähemalt viieks aastaks, arvates projekti lõppemisest.

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude, taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe määrusest  SIIT.

Toetuse taotlemine

Meetmest 2 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri. Ehitusinvesteeringute puhul tuleb lisada objekti omandi või kasutusõigust tõendavate dokumentide koopiad, investeeringu objekti avaliku kasutuse lepingu koopia (kui objekt ei ole taotleja omandis), kohaliku omavalitsuse üksuse kirjalik kinnitus selle kohta, et kohaliku omavalitsuse üksus on kavandatavast investeeringust teadlik ning kas ja millist kooskõlastust või luba see investeering vajab.

NB! Taotluse vorme on 2020. aasta kevadvooruks täiendatud ja kohendatud! 

Kasutage siit lehelt allalaetavaid vorme! 

Meede 2 - 2020 kevadvoor TAOTLUSVORM (kliki siia)
Meede 2 - 2020 kevadvoor EELARVE VORM (kliki siia)

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks, mis on kaks korda aastas: 

1. aprill kell 16.30 

1. oktoober kell 16.30

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

ARUANDLUS

Aruanne esitatakse hiljemalt 01.05.2021. 

Meede 2 - 2020 kevadvoor  SISU ARUANDE VORM (uus fail!) 
Meede 2 - 2020 kevadvoor KULU ARUANDE VORM (uus fail)

Taotlusvormi abimaterjal  (uus fail!) 

Aruanded esitada aadressile kop@jarva.ee

Varasemate taotlusvoorude aruannete vormid on leitavad SIIT (2018 kevadvoor ja 2018 sügisvoor) ja SIIT (2019 kevadvoor ja 2019 sügisvoor)

Triin Tippi
KOP tehniline menetleja
Tel. 520 7938
E-post: triintippi@gmail.com

Konsultatsiooni pakub: 
Elo Öösalu
vabaühenduste konsultant 
Tel: 385 2365, 
E-post: elo@jarva.ee