31.08.20

Kohaliku omaalgatuse programm 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks  ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  • Meede 1 – kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, st tegutsetakse küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed, erandina toetatakse ka kogudust, mille tegevuspiirkond ajalooliste tegutsemispiiride tõttu ületab maakonna piire.
Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Toetuse summa: Maksimaalne toetussumma meetmesse 1 esitatud projekti kohta on 2500 eurot ja meetmesse 2 esitatud projekti kohta 4000 eurot.
Taotlus koos nõutud lisadega tuli esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@jarva.ee.
Taotluste esitamise tähtajad on 1. aprill kell 16.30 ja 1. oktoober kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni koosseis:

  • Tiina Oraste, Järva valla abivallavanem
  • Tuuli Org, Kirna Mõis OÜ juhatuse liige
  • Peeter Saldre, Paide linnavolikogu liige
  • Marta Kondas, Kodukant Järvamaa juhatuse liige
  • Riina Trumm, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 hindamismetoodika leiad SIIT

 

Alates 2018. aastast koordineerib programmi maakondlikult Järvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine, komisjoni töö korraldamine ja aruandlusega tegelemine on delegeeritud sihtasutusele Järvamaa Arenduskeskus.

Toimetaja: ELO ÖÖSALU