2019 kevadvooru taotluste esitamine lõppes 1. aprill kell 16.30! 

Uus võimalus sügisel! 

TEAVE

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
 

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  • Meede 1 – kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, st tegutsetakse küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed, erandina toetatakse ka kogudust, mille tegevuspiirkond ajalooliste tegutsemispiiride tõttu ületab maakonna piire.
Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

Taotlus koos nõutud lisadega tuli esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee

Taotluste esitamise tähtajad on 1. aprill kell 16.30 ja 1. oktoober kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni koosseis:

  • Tiina Oraste, Järva valla abivallavanem
  • Tuuli Org, Kirna Mõis OÜ juhatuse liige
  • Peeter Saldre, Paide linna Roosna-Alliku teeninduskeskuse piirkonnajuht
  • Kaie Altmets, Kodukant Järvamaa juhatuse liige
  • Riina Trumm, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht

Alates 2018. aastast koordineerib programmi maakondlikult Järvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine, nõustamine, komisjoni töö korraldamine ja aruandlusega tegelemine on delegeeritud SA Järvamaa Arenduskeskusele.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument)

Kohaliku omaalgatuse programmi määruse seletuskiri 

HIndamismetoodika

INFOPÄEV oli 13. märtsil 2019 Paide SPA Hotelli seminariruum. 

INFOPÄEVA ESITLUS LEITAV SIIT (kliki tekstil) 

Lisainfo:

Triin Tippi
KOP tehniline menetleja
Tel. 520 7938
E-post triintippi@gmail.com