Järva maakonna arengustrateegia aastani 2035+ koostamist korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus.
 
Maakonna arengustrateegia loomine on meie ühine tegevus, mis toimub koostöös omavalitsuste ja kogu avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega.
 

Maakonna arengustrateegiate koostamine on sätestatud seadusega, seega kohustuslik ja toimub samaaegselt kõigis Eesti maakondades. 

Maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine ajahorisondini 2035+ (2040).

Eesmärke, milleks maakonna arengustrateegiat vaja on, on mitmeid. Laiemas ja üldisemas mõttes on seda vaja maakonnas ühise soovitud tuleviku määratlemiseks, erinevate arendushuvide tagamiseks ja tegevuskokkulepete seadmiseks maakonna arenguliste ühishuvide defineerimise kaudu. Kitsamas mõttes aga arenguprobleemide ja -vajaduste kaardistamiseks ning rahastamismeetmete kavandamiseks.

Töö toimub erinevates teemarühmades, kuhu kaasatakse nii avaliku sektori, ettevõtjate kui  vabaühenduste esindajaid. 

Arengustrateegia koostamise ajakava:

 • Märts 2018 - strateegia juhtgrupi kohtumine ja protsessi ajakava ning tegevuste kokku leppimine
 • Aprill 2018 - strateegia koostamise avaseminar
 • Aprill 2018- November 2018 strateegia koostamise valdkondlike nõukodade ja juhtgrupi kohtumised
 • Dets 2018 – KOV volikogude komisjonid ja strateegia esmane tutvustamine
 • 20.12.2018 Järva valla ja Paide linna volikogudele strateegia esmane tutvustamine
 • 27.12.2018 Türi valla volikogule strateegia esmane tutvustamine
 • 21.12. 2018 -   18.01.2019 Strateegia avalik väljapanek Järvamaa Arenduskeskuse, Järvamaa Omavalitsuste Liidu ja KOVide kodulehtedel
 • 15.01.2019 Strateegia avalik arutelu Paide Raekojas
 • 18.01.2019 Strateegia ettepanekute esitamise tähtaeg 
 • 23.01.2019 strateegia juhtgrupi kohtumine
 • 31.01.2019 strateegia saatmine KOV volikogudesse II lugemisele ja heaks kiitmisele
 • 21.02.2019 Paide linna volikogu ja 28.02.2019 Türi ja Järva valla  volikogu istungid. Veebruaris toimuvates volikogudes kiidetakse maakonna strateegia koos tegevuskavaga heaks
 • 27.03.2019 Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek

28.06.2021 kinnitas Järvamaa Omavalituste Liidu üldkoosolek maakonna arengustrateegia ja selle tegevuskava redaktsiooni. 

Maakonna arengustrateegia 2019-2035+ SIIN 

Maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 SIIN 

Seletuskiri SIIN

 
 

 

Maakonna arengustrateegia hetkeolukorra kirjeldus SIIN

Maakonna arengustrateegia 2019-2035+ SIIN

Maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 SIIN

Maakonna arengustrateegia tegevuskava seire. 2019 aasta SIIN

Maakonna arengustrateegia tegevuskava seire. 2020 aasta SIIN 

 

Lisainfo:

Ruth Aarma
juhatuse liige
Tel: 506 6140
E-post: ruth@jarva.ee 

Maiko Kesküla
konsultant
Tel: 5667 5859
E-post: maiko@jarva.ee